Familjehem

I ett familjehem bor barn och ungdomar under kortare eller längre period när de inte kan bo hos sina föräldrar.

Att vara familjehem handlar både om att ha plats för ytterligare en familjemedlem som att ta hand om ett barn/ungdom som av olika skäl inte kan bo hos sina föräldrar.
Familjehem är vanliga människor som lever ett stabilt liv och som vill öppna sitt hem för att ge barnet/den unge daglig omvårdnad och det som föräldrar under goda och normala förhållanden brukar kunna ge sina barn. Det handlar om att ge stöd i form av engagemang och att avsätta tid för att möta barnets/den unges behov. Det är därför viktigt att alla i familjen är överens inför ett uppdrag som familjehem. Uppdraget kan gälla kortare eller längre tid.

Att ett barn kommer till familjehem kan bero på många saker, men oftast är det för att barnets föräldrar brister i sin omsorgsförmåga till följd av missbruk eller psykisk ohälsa. Det kan också vara ett barn eller en ungdom som kommit som flykting till Sverige utan sina föräldrar.

En annan orsak kan vara att barnets eget beteende, och förälderns svårigheter att möta och stödja barnet i det, är orsaken till att hon eller han inte kan bo hemma. Då behövs andra vuxna som lever under trygga och stabila förhållanden och som kan ge stöd samt komplettera de egna föräldrarna.

Det finns inga formella krav på hur ett familjehem ska "se ut". Eftersom barn och ungdomar har olika behov och intressen behövs olika slags familjer som familjehem. Det viktiga är att familjehemmet har en stabil familjesituation med tid och engagemang för ett barn som behöver det.

Det finns familjehem som bor på landet, i en stad, i villa, i lägenhet, är ensamstående eller har familj, arbetar heltid, deltid eller studerar och kommer från Sverige eller från ett annat land. Som familjehem förväntas man ha ett samarbete med barnets familj och/eller gode man, förskola/ skola, socialtjänst och andra viktiga personer runt barnet.

Familjehem bör inte förekomma i polisens misstanke- eller belastningsregister och inte heller vara under utredning hos socialtjänsten. Att ha en ordnad ekonomi, god hälsa och överskott av tidsutrymme är en grundförutsättning för uppdraget.

När en familj anmält sitt intresse till socialtjänstens familjehemssekreterare, görs det en utredning och bedömning genom samtal med alla i familjen, hembesök och intervjuer. Kontroll sker med socialtjänstens och polisens register samt försäkringskassa och kronofogdemyndighet. Referenser tas också.

Ja. Den ekonomiska ersättningen består av två delar, dels en omkostnadsdel som ska täcka de kostnader man har för att ta hand om barnet och dels en arvodesdel som är en ersättning för uppdraget som familjehem. Arvodesersättningen bestäms utifrån den arbetsinsats som krävs av familjehemmet, dvs. den beror på barnets/den unges ålder och behov. Arvodet är skattepliktigt och pensionsgrundande, men inte A-kassegrundande. Olycksfallsförsäkring och ansvarsförsäkring är tecknade av Sjöbo kommun.

Ett familjehem ska aldrig vara ensam om ansvaret för det barn som de tagit hand om. Det är därför viktigt att det finns ett gott och fungerande samarbete mellan socialtjänsten och familjehemmet. Inför uppdraget som Familjehem ges det blivande familjehemmet en grundutbildning.

För varje barn som bor i familjehem finns sedan en särskild socialsekreterare som har ansvar för att följa barnets utveckling och följa upp att barnet får det den behöver i familjehemmet. På motsvarande sätt finns en särskild familjehemssekreterare som ansvarar för att familjehemmet får det stöd det behöver för att kunna utföra sitt uppdrag.

Ett jourhem är ett utrett familjehem med beredskap för att ta emot barn och ungdomar för akut placering. Det sker under en begränsad kortare tid medan socialtjänsten utreder barnets situation och fattar beslut om framtida insatser för barnet och dess familj.

De förutsättningar och krav som gäller för att bli familjehem gäller även jourfamiljehemmen. Jourhemmen får handledning i sitt uppdrag.

Vill du veta mer?

Du är välkommen att kontakta oss familjehemssekreterare i Sjöbo kommun så berättar vi mer! Du når oss via Kontaktcenter på telefonnummer 0416-270 00.

Intresseanmälan

Är du intresserad av att bli familjehem, jourhem, kontaktperson eller kontaktfamilj? Hör av dig till oss via formuläret.

Intresserad av att bli: * (obligatorisk)
Intresserad av att bli:

Här kan du uppge om du har några önskemål, till exempel gällande ålder.

Här uppger du om det till exempel finns egna barn i familjen, om du är gift, sambo.
Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 december 2021
Omsorg och stöd