Stöd till Folkets hus- och Bygdegårdsföreningar i Sjöbo kommun för drift av samlingslokal

Tekniska nämnden har Kommunfullmäktiges uppdrag att fördela stöd till Folkets Hus- och Bygdegårdsföreningarna som är öppna för alla och verksamma i Sjöbo kommun.

Sjöbo kommun ger ett årligt driftsstöd till Folkets Hus- och Bygdegårdsföreningarna, som är organiserade som ekonomiska föreningar, men med ett huvudsakligt syfte att upplåta samlingslokaler åt invånare och organisationer i Sjöbo kommun.

Stödet är främst avsett för att Folkets Hus- och bygdegårdsföreningarna ska kunna bedriva och upplåta samlingslokaler för kommunens förenings- och kulturliv så att det skapas ett mervärde för föreningar i Sjöbo kommun och dess medlemmar.

Stödformen ska bidra till:

 • att ett jämställt och jämlikt varierat rikt utbud av fritids- och kulturverksamheter erbjuds i kommunens alla delar
 • ökning av aktiviteterna, genom att allt fler attraheras, engageras och stimuleras av föreningarnas verksamhetsutbud
 • att utveckla och stärka demokratiska former som leder till engagemang, delaktighet, samverkan samt möten mellan olika generationer och kulturer, förebygga sociala problem och stimulera till hög livskvalité och därmed god folkhälsa

För att få stödet från Sjöbo kommun krävs att Folkets Hus- och Bygdegårdsföreningarna uppfyller nedanstående allmänna villkor.

Föreningen ska:

 • vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer och öppet ta ställning för demokrati samt att arbeta för att motverka kränkningar och diskriminering
 • ha antagit skriftligt utformade stadgar av årsmöte
 • ha stadgeenligt vald styrelse och vald/utsedd revisor
 • ha erhållit organisationsnummer från Skatteverket samt inneha plus- eller bankgirokonto

Tekniska nämnden kan, genom särskild prövning, ge förening stöd även om ovanstående kriterier inte uppfylls om föreningens verksamhet bedöms som mycket angelägen.

Villkor

 • Stödet fördelas på ett driftsstöd, som utgår efter prövning i varje enskilt fall.
 • Folkets Hus- och Bygdegårdsföreningarna tillhör Bygdegårdarnas Riksförbund, Våra gårdar eller Folkets Hus rörelsen.
 • Samlingslokalen utgör en mötes- och samlingsplats och upplåtes i första hand för ideella föreningar och studieförbund, men även för andra organisationer, näringsliv och privatpersoner.
 • Den föreningsuthyrning som stödet baseras på ska kunna kopplas till uthyrda ideella föreningarnas ändamålsparagraf.
 • Stöd som kan utgå baseras på anläggningarnas/lokalernas föregående års godkända nettodriftkostnader utifrån schablonbelopp.
 • Folkets Hus- och Bygdegårdsföreningarna ska kunna uppvisa ett aktivt arbete för att så långt som möjligt själv finansiera verksamheten.

Stöd

Stödet utgår årsvis och beviljas efter särskild prövning av tekniska nämnden i förhållande till lokalens verksamhet och dess faktiska kostnader föregående år baserat på ett lägsta och ett högsta belopp inom den rambudget som finns för ändamålet.

Ansökningsblankettens utformning och bedömningsrutinerna kan förändras när behov uppkommer.

Tekniska nämndenbeslutar årligen stödens belopp i förhållande till av kommunfullmäktige fastställd rambudget för föreningsstöd.

Ansökan och utbetalning

Ansökan sker senast den 25 oktober. Beviljat stöd utbetalas senast i februari månad.

För sent inkommen ansökan

Förening som inkommer med ansökan efter ansökningstidens utgång erhåller reducerat stöd enligt nedan:

 • Ansökan inkommen 1 – 7 dagar för sent, avdrag med 10 %
 • Ansökan inkommen 8 – 14 dagar för sent, avdrag med 25 %
 • Ansökan inkommen 15 – 21 dagar för sent, avdrag med 50 %
 • Ansökan inkommen senare än 21 dagar är inte berättigad till stöd

Beviljat stöd utbetalas till föreningens plus- eller bankgirokonto.

Avstängning och krav på återbetalning

Om oriktiga ansökningsuppgifter inlämnas kan detta medföra avstängning och krav på återbetalning vilket beslutas av tekniska nämnden i varje enskilt fall.

Förening som under året brutit mot andra allmänt vedertagna regler avstängs med omedelbar verkan från fortsatt stöd och kan krävas på återbetalning av utbetalt stöd.

Stöd till förening som har skuld till kommunen innehålles intill dess att skulden reglerats.

Insyn och granskning

Stödberättigad förening ska årligen, snarast efter årsmötet, ladda upp nedanstående handlingar i Sjöbo kommuns föreningsregister (FRI). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Årsmötesprotokoll
 • Verksamhetsberättelse, ekonomiskt och socialt bokslut för det gångna året
 • Revisionsberättelse
 • Verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
 • Hyrestaxan för kommande verksamhetsår (lämnas i samband med ansökan)
 • Uthyrningsstatistik föregående verksamhetsår (lämnas i samband med ansökan)
 • Stadgar – om dessa förändrats
 • Uppdaterade föreningsuppgifter

Stöd utbetalas inte till förening som ej inkommit med ovanstående handlingar.

Tekniska nämndengenomför årligen uppföljning av föreningars verksamhet, förening som erhållit stöd ska kunna ställa erforderliga handlingar och uppgifter till tekniska nämndens förfogande.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 februari 2024