Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd är ett samlingsbegrepp för olika stödformer som är avsedda att stimulera och möjliggöra genomförandet av olika föreningsverksamheter.

Detta stöd gäller företrädesvis för åldrarna 3 – 25 år och + 65 år samt för personer med funktionsnedsättning. Syftet med stöd till personer med funktionsnedsättning är att möjliggöra deras deltagande i föreningens ordinarie verksamheter. Funktionsnedsättning definieras som en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga.

Verksamhetsstödet består av tre stödformer:

 • Lokalt aktivitetsstöd
 • Kulturstöd
 • Stöd till studieförbundens verksamhet

Villkor

Stödberättigad aktivitet är:

 • Ledarledd sammankomst med minst 3 medlemmar i åldrarna 3 – 25 år,
  + 65 år och/eller personer med funktionsnedsättning. Stöd kan också utgå för föreningens "prova på verksamhet" och andra aktiviteter i rekryteringssyfte.
 • Ledare får medräknas om den uppfyller ovanstående krav.
 • Ledare ska ha rimliga kvalifikationer och vara utsedd av föreningen samt vara lägst 13 år och kan inte redovisningsmässigt vara ansvarig för flera sammankomster samtidigt.
 • En sammankomst ska pågå minst 60 minuter och innehålla gemensam samling och avslutning.
 • Sammankomsten ska vara planerad och beslutad av föreningens styrelse och framgå i verksamhetsplanen samt vara genomförd av föreningen.
 • En deltagare får endast räknas som deltagare i en sammankomst per dag i samma förening.
 • Sammankomsten ska dokumenteras och förvaras under minst sju år samt innehålla följande uppgifter:
 • typ av sammankomst
 • datum och tid för sammankomst
 • deltagarens namn, kön och personnummer
 • ledarens namn, kön och personnummer

Lokalt aktivitetsstöd beviljas inte för:

 • Verksamhet under den samlade skoldagen.
 • Kommersiella aktiviteter, till exempel entrébelagda arrangemang, tävlingar och matcher.
 • Verksamhet som erhållit annat kommunalt stöd, till exempel studieförbundsverksamhet.

Stöd

Lokalt aktivitetsstöd utgår lägst enligt nedanstående:

Ålder

Antal kronor

3 – 6 år

4,50 kr/deltagartillfälle

7 – 20 år

6 kr/deltagartillfälle

21 – 25 år

4,50 kr/deltagartillfälle

+ 65 år

6 kr/deltagartillfälle

Personer med funktionsnedsättning

12 kr/deltagartillfälle

Ansökan

Ansökan sker digitalt via Aktivitetskort på Nätet (ApN) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för nedanstående period.

 • Period 1: 1 januari – 30 juni senast den 25 augusti
 • Period 2: 1 juli – 31 december senast den 25 februari

Utbetalning

Beviljat stöd utbetalas enligt nedanstående.

 • Period 1: senast november
 • Period 2: senast maj

För sent inkommen ansökan

Förening som inkommer med ansökan efter ansökningstidens utgång får reducerat stöd enligt nedan (gäller ej arrangemangs- eller utvecklingsstöd).

 • Ansökan inkommen 1 – 7 dagar för sent, avdrag med 10 %
 • Ansökan inkommen 8 – 14 dagar för sent, avdrag med 25 %
 • Ansökan inkommen 15 – 21 dagar för sent, avdrag med 50 %
 • Ansökan inkommen senare än 21 dagar är inte berättigad till stöd

Beviljat stöd utbetalas till föreningens plus- eller bankgirokonto.

Avstängning och krav på återbetalning

Om oriktiga ansökningsuppgifter lämnas in kan detta medföra avstängning och krav på återbetalning vilket beslutas av tekniska nämnden i varje enskilt fall.

Förening som under året brutit mot andra allmänt vedertagna regler stängs av med omedelbar verkan från fortsatt stöd och kan krävas på återbetalning av utbetalt stöd.

Stöd till förening som har skuld till kommunen innehålles intill dess att skulden reglerats.

Insyn och granskning

Stödberättigad förening ska årligen, snarast efter årsmötet, ladda upp nedanstående handlingar i Sjöbo kommuns föreningsregister (FRI). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Årsmötesprotokoll
 • Verksamhetsberättelse, ekonomiskt och socialt bokslut för det gångna året
 • Revisionsberättelse
 • Verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
 • Stadgar – om dessa förändrats
 • Uppdaterade föreningsuppgifter

Stöd utbetalas inte till förening som ej inkommit med ovanstående handlingar.

Tekniska nämnden genomför årligen uppföljning av föreningars verksamhet, vilket innebär att förening som erhållit stöd ska kunna ställa erforderliga handlingar och uppgifter till tekniska nämndens förfogande.

Tekniska nämnden beslutar årligen stödens belopp i förhållande till av kommunfullmäktige fastställd rambudget för föreningsstöd.

Kulturstödet är ett riktat stöd avsett att bidra till att stödja och utveckla kulturverksamheterna i Sjöbo kommun för de föreningar som kontinuerligt bedriver en publik kulturverksamhet inom kulturområdet, exempelvis litteratur, konst, musik, dans, scenkonst, film och kulturminnesvård.

Föreningar vilka bedriver kulturverksamhet som bidrar till ett brett och varierat utbud för allmänheten kan beviljas stöd. Vidare ska föreningens verksamhet kännetecknas av kvalitet, vara öppen för allmänheten och präglas av allmänintresse, det vill säga, det ska finnas ett intresse för föreningens verksamhet som sträcker sig utöver de som är aktiva i föreningen själva.

Villkor

Stödet är närmast avsett att möjliggöra och underlätta föreningarnas långsiktiga planering och genomförande av sina kulturverksamheter.

Kulturstöd beviljas inte för verksamhet som omfattas av det lokala aktivitetsstödet.

Stöd

Stödet utgår årsvis och beviljas utefter riktlinjer för föreningsstöd.

Ansökan

Ansökan sker digitalt via Sjöbo kommuns föreningsregister (FRI) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. årligen senast den 25 oktober.

Utbetalning

Beviljat stöd utbetalas senast i februari månad.

För sent inkommen ansökan

Förening som inkommer med ansökan efter ansökningstidens utgång får reducerat stöd enligt nedan (gäller ej arrangemangs- eller utvecklingsstöd).

 • Ansökan inkommen 1 – 7 dagar för sent, avdrag med 10 %
 • Ansökan inkommen 8 – 14 dagar för sent, avdrag med 25 %
 • Ansökan inkommen 15 – 21 dagar för sent, avdrag med 50 %
 • Ansökan inkommen senare än 21 dagar är inte berättigad till stöd

Beviljat stöd utbetalas till föreningens plus- eller bankgirokonto.

Avstängning och krav på återbetalning

Om oriktiga ansökningsuppgifter inlämnas kan detta medföra avstängning och krav på återbetalning vilket beslutas av tekniska nämnden i varje enskilt fall.

Förening som under året brutit mot andra allmänt vedertagna regler avstängs med omedelbar verkan från fortsatt stöd och kan krävas på återbetalning av utbetalt stöd.

Stöd till förening som har skuld till kommunen innehålles intill dess att skulden reglerats.

Insyn och granskning

Stödberättigad förening ska årligen, snarast efter årsmötet, ladda upp nedanstående handlingar i Sjöbo kommuns föreningsregister (FRI). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Årsmötesprotokoll
 • Verksamhetsberättelse, ekonomiskt och socialt bokslut för det gångna året
 • Revisionsberättelse
 • Verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
 • Stadgar – om dessa förändrats
 • Uppdaterade föreningsuppgifter

Stöd utbetalas inte till förening som ej inkommit med ovanstående handlingar.

Tekniska nämnden genomför årligen uppföljning av föreningars verksamhet, vilket innebär att förening som erhållit stöd ska kunna ställa erforderliga handlingar och uppgifter till tekniska nämndens förfogande.

Tekniska nämnden beslutar årligen stödens belopp i förhållande till av kommunfullmäktige fastställd rambudget för föreningsstöd.

Stödet till Studieförbundens verksamhet är avsett att skapa möjligheter för respektive studieförbunds idémässiga förankring i demokratiska former att bedriva och främja folkbildning av god kvalité i kommunen. Stödet ska skapa förutsättningar för kommuninvånarna att påverka sin livssituation och bidra till engagemang i samhällsutvecklingen. Stödet ska stärka och utveckla demokratin, jämlikheten och jämställdheten samt bidra till ökad integrering.

Stödet ska även öka delaktigheten och tillgängligheten av kulturupplevelser och särskilt uppmärksamma och aktivera enskilda och grupper som av olika skäl har begränsade möjligheter att delta i studier och kulturverksamhet.

Villkor

Stöd utgår endast till statsbidragsberättigat studieförbunds lokala verksamhet inom kommunen. Stödberättigad verksamhet ska vara genomförd i enlighet med förbundets egna mål och nationella anvisningar för statsbidragsberättigad studieförbundsverksamhet.

Stöd

Målgruppsstöd utgår med lägst 40 kronor/målgruppsstudietimme för verksamhet riktat till:

 • Personer i åldrarna 7 – 20 år
 • Personer i åldrarna + 65 år
 • Personer med funktionsnedsättning
 • Personer som är arbetslösa
 • Personer som är nyanlända till Sverige

Volymstöd per studietimme utgår med lägst 30 kronor/studietimme för det antal studietimmar som redovisats föregående år.

Ansökan

Ansökan sker digitalt via Sjöbo kommuns föreningsregister (FRI) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. årligen senast den 25 oktober.

Utbetalning

Beviljat stöd utbetalas senast i februari månad.

För sent inkommen ansökan

Förening som inkommer med ansökan efter ansökningstidens utgång får reducerat stöd enligt nedan (gäller ej arrangemangs- eller utvecklingsstöd).

 • Ansökan inkommen 1 – 7 dagar för sent, avdrag med 10 %
 • Ansökan inkommen 8 – 14 dagar för sent, avdrag med 25 %
 • Ansökan inkommen 15 – 21 dagar för sent, avdrag med 50 %
 • Ansökan inkommen senare än 21 dagar är inte berättigad till stöd

Beviljat stöd utbetalas till föreningens plus- eller bankgirokonto.

Avstängning och krav på återbetalning

Om oriktiga ansökningsuppgifter inlämnas kan detta medföra avstängning och krav på återbetalning vilket beslutas av tekniska nämnden i varje enskilt fall.

Förening som under året brutit mot andra allmänt vedertagna regler avstängs med omedelbar verkan från fortsatt stöd och kan krävas på återbetalning av utbetalt stöd.

Stöd till förening som har skuld till kommunen innehålles intill dess att skulden reglerats.

Insyn och granskning

Stödberättigad förening ska årligen, snarast efter årsmötet, ladda upp nedanstående handlingar i Sjöbo kommuns föreningsregister (FRI). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Årsmötesprotokoll
 • Verksamhetsberättelse, ekonomiskt och socialt bokslut för det gångna året
 • Revisionsberättelse
 • Verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
 • Stadgar – om dessa förändrats
 • Uppdaterade föreningsuppgifter

Stöd utbetalas inte till förening som ej inkommit med ovanstående handlingar.

Tekniska nämnden genomför årligen uppföljning av föreningars verksamhet, vilket innebär att förening som erhållit stöd ska kunna ställa erforderliga handlingar och uppgifter till tekniska nämndens förfogande.

Tekniska nämnden beslutar årligen stödens belopp i förhållande till av kommunfullmäktige fastställd rambudget för föreningsstöd.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 februari 2024