Ny plantaxa

Sjöbo kommun har tagit fram en ny taxa för detaljplaner och planbesked som antogs av kommunfullmäktige den 22 juni 2022. Målet har varit att aktualisera kostnadstäckningen samt att förenkla både för sökanden och för planhandläggarna. Transparens och tydlighet ut mot sökanden, byggherrar och exploatörer ökar med en uppdaterad tydlig och enkel plantaxa.

Huvuddrag

Alla detaljplaner ska timdebiteras

Alla handläggare har samma timtaxa 1161kr/h (2022 års prisnivå). Antalet nedlagda timmar redovisas för sökanden i samband med fakturering. Utöver nedlagda timmar tillkommer kostnad för grundkarta och fastighetsförteckning samt kostnader för eventuella utredningar (t ex trafikutredning eller bullerutredning, vilket kommuniceras till sökanden i ett tidigt skede av planarbetet).

Alla planbesked kostar lika mycket

19 000 kr (2022 års prisnivå).

Taxan indexjusteras varje år

Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge och prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla. Samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att justera avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret. 

Beslutsdokument

Taxan i sin helhet samt uppskattade kostnader för olika typer av detaljplaner finns i beslutsdokumentet nedan.

Taxa för detaljplaner och planbesked_2022 (PDF) , 793 kB.Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 juni 2023