Bild

Flygfoto med områdena för nya detaljplaner markerade

Detaljplaner för utbildningsverksamhet på Sandbäcks industriområde

Verkmästaren 1, Verkmästaren 9, Reparatören 1 och Byggaren 1 i Sjöbo

Ansökan om nya detaljplaner fick positivt planbesked i maj 2021. Arbetet att ta fram detaljplaner har påbörjats.

Detaljplanearbetet ska utreda om det är lämpligt att ändra markanvändningen från industri till handel, kontor, industri/lager (ej störande för omgivningen) samt gymnasieskola/vuxenutbildning. I samband med detaljplanearbetet ska trafiksituationen kartläggas för att erhålla en säker gång- och cykelförbindelse till och från fastigheten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 december 2023