Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag är ett kommunalt bidrag som riktar sig till dig som har en bestående funktionsnedsättning. Med stöd av detta bidrag kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att du ska kunna fungera i ditt dagliga liv.

Det är kommunens bostadsanpassningshandläggare som utreder ärendet och som beslutar upp till en viss nivå. Därefter är det kommunens arbetsutskott som är beslutande instans.

Vi behöver behandla de personuppgifter som du angett ovan. Behandlingen av personuppgifter sker på grund av att förvaltningen ska kunna handlägga ditt ärende. När personuppgifterna inte längre behövs kommer de gallras eller fortsatt bevaras utifrån arkivändamål.
Så behandlar vi dina personuppgifter

Du som har en bestående funktionsnedsättning och som måste göra fysiska förändringar i fastigheten för att kunna fungera i din bostad kan söka bostadsanpassningsbidrag.

Du kan söka bostadsanpassningsbidrag i din permanenta bostad både som hyresgäst, om du bor i bostadsrätt eller i eget hus. Om du inte äger din bostad måste du få din fastighetsägares tillstånd för att få bostadsanpassningsbidrag. Om du inte får detta tillstånd är detta en avslagsgrund enligt nya lagen om bostadsanpassningsbidrag (2018:222).

Om bostaden har flera ägare måste alla ägare lämna sitt medgivande till bostadsanpassningsåtgärderna. Fastighetsägaren kan inte kräva ersättning av sökande eller nyttjanderättshavare för att återställa anpassningsåtgärderna.

Till ansökan ska du alltid bifoga ett intyg som styrker att behovet av bostadsanpassning är nödvändigt med hänsyn till din bestående funktionsnedsättning. Intyg skrivs av arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska, läkare eller annan sakkunnig. Intyg föregås av en bedömning där andra åtgärder såsom träning och hjälpmedel föreslås.

Om hjälpmedel kan ersätta en bostadsanpassning så är detta ett skäl för avslag enligt nya lagen om bostadsanpassningsbidrag (2018-222). Den sakkunnige kan inte neka dig ett intyg, men det är inte säkert att han eller hon kan styrka behovet av anpassningen.

Fråga alltid din intygsgivare om du är osäker på vad intyget innebär. Intyget ligger till grund för beslut som tas av handläggaren för bostadsanpassning vid mindre anpassningar och av vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott vid större ärenden i Sjöbo kommun.

Du kan överklaga beslutet genom att skicka in detta tillsammans med ett brev till Sjöbo kommun om att du vill överklaga beslutet. Kommunen skickar ärendet vidare till Förvaltningsrätten i Malmö. Överklagan skall inkomma till Sjöbo kommun inom 3 veckor från det att du fått beslutet i din hand.

Handläggaren har ett utredningsansvar att se vilket är den enklaste lösningen utifrån bostad och funktionsnedsättning.

Bidragsbeloppet ska motsvara en skälig kostnad för de bostadsanpassningsåtgärder som beslutats om. Offerter tas in. Bidragssumman fastställs. Bidraget täcker hela kostnaden för bostadsanpassningen. Om du väljer en annan dyrare lösning än vad kommunen föreslår måste du själv betala eventuella merkostnader för detta.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 juli 2024
Omsorg och stöd