Skolskjuts i Sjöbo kommun

Här har vi samlat information om skolskjuts – vilka avståndskrav gäller? Går det att söka på grund av andra skäl och vad händer om barnet går i en annan skola eller kommun?

Sök skolskjuts varje läsår

Elever som är folkbokförda i Sjöbo kommun har möjlighet att ansöka om skolskjuts. Skolskjuts beviljas för ett läsår i taget. Du som förälder eller annan ansvarig vuxen behöver därför söka på nytt inför varje läsår.

Vem har rätt till skolskjuts?

Rätt till skolskjuts avgörs av färdvägens längd, trafikförhållande, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet. Ansökan om skolskjuts i Sjöbo kommun kan endast göras för elever som är folkbokförda i kommunen. Är eleven folkbokförd i en annan kommun behöver du ansöka om skolskjuts i den kommunen eleven är folkbokförd i.

Skolskjutsen gäller inte för resor till eller från fritidsverksamhet eller korttidstillsyn.

Ansök om skolskjuts gäller för grundskola / anpassad grundskola / anpassad gymnasieskola

Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Det är viktigt att du i ansökan anger rätt anledning till varför ditt barn är i behov av skolskjuts. Det är vad du anger i ansökan som vi baserar beslutet på. Ansöker du på felaktiga grunder är risken stor att du får avslag. Exempelvis om barnet är placerad av oss, på en skola som inte är närmast hemmet, av särskilda skäl, är det av annan särskild omständighet du ansöker om skolskjuts, inte på grund av färdväg.


Avståndskraven är för skolskjuts är:

Årskurs F-2 med mer än 1,5 km till skolan.

Årskurs 3-6 med mer än 3 km till skolan.

Årskurs 7-9 med mer än 4 km till skolan.

Även elever som tidigare har haft skolskjuts på grund av färdvägens längd, behöver ansöka om skolskjuts inför varje läsår.

När en elev till separerade vårdnadshavare, med gemensam vårdnad, bor lika mycket hos båda vårdnadshavarna brukar man tala om växelvis boende. Om båda vårdnadshavarna bor i Sjöbo kommun har eleven möjlighet att ansöka om skolskjuts från båda vårdnadshavarna, om kraven för skolskjuts är uppfyllda från respektive adress. För att skolskjuts ska kunna beviljas krävs att barnet går på den skolan som kommunen skulle placerat eleven i, baserat på folkbokföringsadress.

Om eleven går i skolan i sin hemkommun men bor växelvis i en annan kommun har eleven däremot inte rätt till skolskjuts mellan skolan och hemmet i den andra kommunen.

Möjlighet finns att bevilja skolskjuts under helt eller del av läsår av trafiksäkerhetsskäl.

Skolskjuts beviljas om färdvägen bedöms som trafikfarlig och riskfylld utöver det vanliga. Bedömningen görs individuellt utifrån elevens ålder, tillåten hastighet, trafikmängd och förekomsten av tung trafik. Vi tittar även på tillgång till gång- och cykelvägar samt andra trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

I ansökan behöver du ange vilka hinder eller risker i trafiken som finns, till exempel hur vägen ser ut, hastighetsbegränsningar, siktförhållanden, trafikflöden med mera.

Skolskjuts kan beviljas vid varaktig funktionsnedsättning (minst tre månader) om eleven har väsentliga svårigheter att ta sig till och från skolan. Vid ansökan om skolskjuts vid funktionsnedsättning behöver ett intyg skickas in till oss.

Intyg

Intyget behöver vara utfärdat av läkare, psykolog, rektor eller annan person i liknande befattning. Det behöver framgå vilken funktionsnedsättning eleven har och vad denna innebär för elevens behov av transport till och från skolan. Intyget måste visa elevens behov av skolskjuts och vara ett gott underlag för att vi ska kunna göra en möjliggöra en bedömning. Intyget bör också ge vägledning om vilket slags färdmedel som eleven kan färdas med.

Intyget bifogas i samband med ansökan i vår e-tjänst.

Skolskjuts
Sjöbo kommun
Box 54
27580 Sjöbo

Skolskjuts kan även beviljas om det behövs med hänsyn till särskilda omständigheter.

Om kommunen av särskilda skäl anvisar elev till annan skola än upptagningsområdets skola, beviljas skolskjuts om övriga skolskjutskriterier uppfylls. Det kan gälla elever som går i särskild undervisningsgrupp eller i grundsärskola.

När du ansöker om skolskjuts på grund av annan särskild omständighet behöver detta oftast styrkas med till exempel ett läkarintyg eller liknande. Det bifogar du till oss i samband med att du gör din ansökan i vår e-tjänst.

Skolskjuts
Sjöbo kommun
Box 54
27580 Sjöbo

Beslut om skolskjuts

Ansökningar som görs inför nytt/kommande läsår 23/24 ansökningsperiod 27 april till 27 maj, kommer beslutet er tillhanda via VH-portalen under juni månad.

Ansökningar som görs under läsårets gång lämnas normalt sett inom 14 dagar från det att ansökningen har kommit in.

Skolskjuts till fristående skola, kommunal skola eller skola i annan kommun

Vårdnadshavare har rätt att söka valfri skola för sitt barn, men de som har valt en annan skola, kommunal eller fristående, än den skola som kommunen skulle placerat barnet vid, har inte rätt till skolskjuts om det inte kan ske utan organisatoriska svårigheter. Det betyder att det inte alltid räcker att avståndskravet är uppfyllt, eller att trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller andra omständigheter är sådana att barnet kommer i behov av skolskjuts.
Samma sak gäller om man väljer en kommunal skola i annan kommun. Väljer man en fristående skola utanför Sjöbo kommun har man inte rätt till skolskjuts.

Vårdnadshavare ansöker i e-tjänsten och skolskjuts kan beviljas i mån av plats.Turlistor -Uppdaterade 230817

Blentarp 1 , 466.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Blentarp 2 , 429.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Blentarp 3 , 12.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Blentarp Returresa från Färsingaskolan , 12.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Löveststad 1 , 392.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Lövestad 2 , 448.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Lövestad 3 , 487.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Sjöbo 1 , 150.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Vollsjö 1 , 657.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Vollsjö 2 , 536.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Vollsjö 3 , 424.6 kB, öppnas i nytt fönster.Telefonsamtal för samtliga skollinjer till Trafikförman
Lennart Johansson 072- 574 19 46Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 oktober 2023