Grundskola

Alla barn börjar i grundskolan höstterminen det år de fyller sex år.

Läs mer här om övergången till förskoleklass.

I Sjöbo finns sex kommunala grundskolor och tre fristående grundskolor. Familjenämnden ansvarar för grundskolorna i Sjöbo kommun.

Läsårstiderna hittar du här.

Förändrade skoltider från och med läsåret 19/20

Information med anledning av Covid-19

Covid-19 sprids fortfarande i flera delar av Sverige och vi vill trycka på vikten av att alla fortfarande är medvetna om att det pågår en pandemi. Därför är det viktigt att vi fortsätter tvätta händerna ofta, att vi håller avstånd till varandra och att vi stannar hemma när vi är sjuka, även när vi bara är lite sjuka.

Sjöbo kommun fortsätter att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska risken för smittspridning. Detta betyder att de rutiner som gällde på ditt barn förskola eller skola i våras gäller även nu. Likaså gäller skolplikten. Läs mer under Utbildning och barnomsorg.

I Sjöbo kommun arbetar vi med PBS - Positivt beteendestöd

PBS

PBS är ett förhållningssätt som syftar till att främja utveckling och livskvalitet och att förebygga samt minska olika typer av problemskapande beteenden för personer som har behov av insatser från omgivningen och samhället.

PBS är inte en specifik metod, utan ett förhållningssätt, eller ett ramverk, för att organisera förebyggande, behandlande och pedagogiska insatser på individ-, grupp- eller organisationsnivå.

Internationellt har PBS i dag stor betydelse inom framför allt två områden
• Personer som har allvarliga problemskapande beteenden.
• Förebyggande arbete på verksamhetsövergripande nivå, framför allt inom skolan.
Syftet är att skapa trygghet, studiero och förutsättningar för inkludering. Ett förhållningssätt som kallas för skolövergripande positivt beteendestöd.

Det övergripande målet för en PBS-baserad insats är att främja individens utveckling och livskvalitet, att minska problemskapande beteenden kommer i andra hand. Att minska de problemskapande beteendena kan dock ibland vara nödvändigt för att man ska kunna skapa förutsättningar att öka individens utveckling och livskvalitet.

Allt arbete med beteenden grundas i en noggrann kartläggning och analys av vilken funktion beteendena har för individen. Arbetet formas av individens livskvalitetsmål och av verksamhetens mål och vision. Tyngdpunkten ligger på anpassningar i miljön och på inlärning av nya färdigheter för individen. På så sätt blir de insatser som direkt syftar till att ta bort problemskapande beteenden mindre viktiga och till och med ibland helt onödiga.

Modellen är uppbyggd av att man arbetar igenom dessa fem kärnkomponenter:
● Tydliggöra förväntade beteenden.
● Skapa goda förutsättningar genom anpassningar av miljö, bemötande och rutiner och goda relationer.
● Skapa möjligheter att träna på sociala färdigheter.
● Uppmuntran och positiv feedback.
● Systematisk och konstruktiv hantering av utmanande beteenden.

Våra skolor har sedan höstterminen 2019 jobbat med PBS och är ett resultat av en utvärdering av vårt kvalitetsarbete på samtliga verksamheter i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Utvärderingen visade att det fanns en utmaning gällande elevernas trivsel, trygghet och studiero.

Genom PBS ska det skapas en samsyn i skolpersonal samt att skapa bättre förutsättningar för elever att uppnå goda skolresultat. Under skolåret 2019/2020 har arbetet varit riktat mot skolpersonalen. Under vårterminen 2020 kommer arbetet även involvera skoleleverna. Arbetet med PBS är långsiktig och beräknas pågå under minst tre år.

Implementering på våra skolor
Arbetet anpassas till varje enskild skolas förutsättningar och svårigheter, inom ramen för modellen.

Skolmodellen bygger på att eleverna ska:
• Bemöttas på ett enhetligt sätt.
• Veta vad som förväntas av dem.
• Få möjlighet att öva på de färdigheter som krävs för att möta förväntningarna.
• Få positiv feedback när de gör som förväntat.

Arbetet med personalen består bland annat av:
• Information.
• Diskussionsfrågor och praktiska övningar.
• Skapandet av tydliga och enhetliga planer.
• Tydlig och kontinuerlig uppföljning med externa handledare.

Två gånger om året följs graden av implementering upp. Effekten av arbetet kommer att synliggöras genom nedslag i vårt systematiska kvalitetsarbete. Kvalitetsarbete bygger på trivselenkäter, kränkningsanmälningar, brukarenkäter, BRUK skattningar och dialog med berörda personer i våra verksamheter.

Stor tilltro till satsningen
En framgångsfaktor som kommer att ha betydelse för utfallet är att kommunens skolledare är övervägande positiva till modellen och gör sitt bästa för att skapa goda förutsättningar för implementering i verksamheten. Vi ser det som en stor styrka att PBS har stöd i vetenskapen.

Om du inte är nöjd med den kommunala grundskolan

Du kan framföra synpunkter och klagomål via vår e-tjänst. Genom att du delar med dig kan vi bli bättre.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 februari 2021
Sidan publicerad av: Johanna Svedin
Utbildning och barnomsorg