Flygfoto med planområdet markerat med röd linje

Flygfoto med planområdet markerat med röd linje

Detaljplan för Björkeröd 2:166 m fl.

Förslag till ny detaljplan reglerar allmän platsmark och kvartersmark inom södra delen av orten Äsperöd. Planförslaget handlar till stor del om att möjliggöra utvidgning av verksamhetsområde för bygghandeln Esperöds Byggshop vilket bland annat innefattar prövning av markens användning, utformning av byggnader samt in- och utfarter.

Samråd

Samrådet innebär att kommunen samlar in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget och överväger sedan dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet. Under samrådet har den som är berörd möjlighet att yttra sig över planförslaget.

Samrådshandlingar
Plankarta , 418.4 kB.
Planbeskrivning , 2.3 MB.
Undersökning om betydande miljöpåverkan , 248.3 kB.

Handlingarna finns även tillgängliga i tryckt format på Sjöbo bibliotek, i kommunhuset foajé samt på Stadsbyggnadsförvaltningens kontor på Ommavägen 30.

Samråd avslutat

Samrådet hölls till och med 31 maj 2024. Under samrådstiden samlar kommunen in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget och överväger sedan dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet. Under samrådet har den som är berörd möjlighet att yttra sig över planförslaget. Den som inte senast under granskningstiden har framfört synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslut om antagande.

Nästa steg

Nästa steg i planprocessen är granskning. Kommunen arbetar nu med att ta fram granskningshandlingar och förslaget bedöms skickas ut för granskning under hösten 2024.

Planprocessen

Detaljplaneförslaget tas fram med standardförfarande.

Läs mer om hur en ny detaljplan tas fram på sidan om planprocessen

Planprocessen

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 juli 2024
Bygga, bo och miljö
 • #menuItem($item)
 • #menuItem($item)
 • #menuItem($item)
 • #menuItem($item)
 • #menuItem($item)
 • #menuItem($item)
 • #menuItem($item)
 • #menuItem($item)
 • #menuItem($item)
 • #menuItem($item)
 • #menuItem($item)
 • #menuItem($item)
 • #menuItem($item)
 • #menuItem($item)
 • #menuItem($item)
 • #menuItem($item)
 • #menuItem($item)
 • #menuItem($item)