Detaljplan för Blentarp 23:11 m fl

Flygfoto med planområdet markerat med röd linje

Flygfoto med planområdet markerat med röd linje

En ny detaljplanen för Blentarpsgården prövas för att tillåta fler former av boende samt utveckla grönskan inom fastigheten.

Kort om detaljplanen

Planområdet ligger inom östra delen av orten Blentarp. Området är beläget sydöst om Skurupsvägen och nordöst om Blentarpsvägen. Planområdet är till stor del bebyggt.

Syftet med den nya detaljplanen är att tillåta att Blentarpsgården fortfarande kan användas som vårdboende men även får användas som bostäder och samlingslokal, planlägga befinliga bostäder och befintlig teknisk anläggning samt att värna och utveckla grönstrukturen inom området.

Planhandlingar

Plankarta - Samrådshandling (pdf) , 405.5 kB.
Planbeskrivning - Samrådshandling (pdf) , 2.5 MB.
Trafikutredning (pdf) , 855 kB.
Trafikbullerutredning(pdf) , 4.4 MB.
Undersökning av betydande miljöpåverkan - Samrådshandling (pdf) , 245.5 kB.
Samrådsredogörelse ändring av detaljplan (pdf) , 269.5 kB.

Samrådet är nu avslutat

Samrådet hölls under tiden 13 maj-16 juni 2024.  Samråd innebär att kommunen samlar in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget och överväger sedan dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet. Under samrådet har den som är berörd möjlighet att yttra sig över planförslaget. Den som inte senast under granskningstiden har framfört synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslut om antagande.

Nästa steg

Nästa steg i planprocessen är granskning. Kommunen arbetar nu med att ta fram granskningshandlingar och förslaget bedöms skickas ut för granskning under hösten 2024.

Planförfarande

Ny detaljplanen för Blentarp 23:11 m fl prövas enligt plan- och bygglagen genom planförfarandet standardförfarande.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 juli 2024