Vy från Röddinge kyrka. WSP 2023.

Vy från Röddinge kyrka. WSP 2023.

Detaljplan för Ekeröd 2:1, biogasanläggning

Detaljplanearbetet ska pröva om det är lämpligt att anlägga en biogasanläggning i området.

Förslaget

Den planerade verksamhetens huvudsyfte är tillverkning och försäljning av fossilfri förvätskad gas. Genom att behandla biologiskt nedbrytbart material såsom stallgödsel och matavfall från hushåll och samtidigt leverera biogödsel till jordbruket, kan metan tas om hand samtidigt som ekologisk och fossilfri näring ges till åkermarken.

Planprocessen granskning

Vad händer nu?

Samrådet är nu avslutat. Under samrådet har den som är berörd, länsstyrelsen och andra myndigheter möjlighet att yttra sig över planförslaget. Samrådet varade till och med den 7 april. Nu behandlas all den information om kom in under samrådet och förslaget revideras inför granskning. När det är dags för granskning skickas förslaget ut till berörda och publiceras på vår hemsida igen. Då finns det chans att yttra sig ytterligare en gång. Granskningen planeras att ske under hösten 2024.

Planprocessen

Detaljplaneförslaget tas fram med utökat förfarande.

Läs mer om planprocessen

Kontakt

Eventuella frågor angående planärendet besvaras av enhetschef Marie Rosdahl eller planarkitekt Eva Ferlinger.

Telefon: 0416-270 00 (växel)

E-post till Strategienheten


Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 juli 2024