Vy från Röddinge kyrka. WSP 2023.

Vy från Röddinge kyrka. WSP 2023.

Detaljplan för Ekeröd 2:1, biogasanläggning

Detaljplanearbetet ska pröva om det är lämpligt att anlägga en biogasanläggning i området.

Förslaget

Den planerade verksamhetens huvudsyfte är tillverkning och försäljning av fossilfri förvätskad gas vilket bidrar till att minimera miljö- och klimatpåverkan. Genom att behandla biologiskt nedbrytbart material såsom stallgödsel och matavfall från hushåll och samtidigt leverera biogödsel till jordbruket, kan metan tas om hand samtidigt som ekologisk och fossilfri näring ges till åkermarken.

Handlingarna finns även tillgängliga i tryckt format på Sjöbo bibliotek, i kommunhusets foajé samt på Samhällsbyggnadsförvaltningens kontor på Ommavägen 30.

Samråd

Samrådet innebär att kommunen samlar in information och synpunkter som berör planförslaget och bemöter sedan dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet. Under samrådet har den som är berörd möjlighet att yttra sig över planförslaget.

Detaljplanen är ute på samråd 2024.02.26 - 2024.04.07. Vi behöver dina skriftliga synpunkter senast den 7 april 2024.

Lämna synpunkter via kommunens e-tjänst Länk till annan webbplats.

Synpunkter kan även skickas skriftligen till:
Sjöbo kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
275 80 Sjöbo

eller med e-post till:
strategi@sjobo.se

Mötet inleds med en presentation av förslaget och avslutas med frågestund och möjlighet till diskussion.

Politiker och tjänstepersoner från Sjöbo kommun samt representanter från Gasum kommer att finnas på plats.

Var: Röddinge skola, Röddinge Byaväg 38-9.

När: 29 februari 2024, kl 17.30-19.00


Planprocessen

Detaljplaneförslaget tas fram med utökat förfarande.

Läs mer om planprocessen

Kontakt

Eventuella frågor angående planärendet besvaras av enhetschef Marie Rosdahl eller planarkitekt Eva Ferlinger.

Telefon: 0416-270 00 (växel)

E-post till Strategienheten


Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 februari 2024