Detaljplan för Sibyllan 1

Flygfoto med planområdet markerat med röd streckad linje

Flygfoto med planområdet markerat med röd streckad linje

Befintlig förskola på Sibyllan 1 ska bli planenlig och få en större förskolegård genom en ny detaljplan.

Befintlig förskola på Sibyllan 1 har idag ett tillfälligt bygglov. Genom att planlägga marken för ändamålet förskola kan verksamheten få ett permanent bygglov. För att säkerställa att boverkets rekommendationer om tillräckligt med friyta per förskolebarn följs avses förskolegården utvidgas mot norr.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2023 om positivt planbesked för att pröva planläggning av förskola på fastigheten. Arbetet att ta fram en detaljplan ska påbörjas inom två år från detta beslut.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 juli 2024