Personlig assistans

Personer som på grund av funktionsnedsättning behöver omfattande stöd kan ha rätt till LSS-insatsen personlig assistans. Det kan till exempel vara stöd med sin personliga omvårdnad, med att äta och att kommunicera med andra. Om dessa grundläggande behov är så stora att stödet behövs mer än 20 timmar per vecka kan Försäkringskassan bevilja assistansersättning. 

Ansöka om stöd

Har du själv en funktionsnedsättning och vill söka stöd? Är du företrädare/ombud (god man, förmyndare eller förvaltare) eller närstående/anhörig och ska hjälpa en person med funktionsnedsättning att söka stöd?

Du är alltid välkommen att kontakta LSS-handläggare med frågor om möjligheter till LSS-insatser. Kontaktuppgifter till LSS-handläggarna hittar du längre ner på sidan. Vilken handläggare du ska kontakta styrs av den dag i månaden som du själv, eller den person med funktionsnedsättning som du hjälper, är född.

Assistansersättning kan även sökas hos Försäkringskassan.
Här kan du läsa mer om försäkringskassans assistansersättning Länk till annan webbplats.

Det går också bra att ringa till Försäkringskassans lokala handläggare:

  • Birgitta Persson, Försäkringskassan Ystad : 0411-29355
  • Ingrid Nilsson, Försäkringskassan Ystad : 0411-29353 (vårdbidrag, handikappersättning och LASS )

Personer som beviljas personlig assistans ska själv vara med och bestämma/välja vem som ska utföra stödet. Det finns flera alternativ;

 

Som kund kan du välja vem som ska utföra din assistans. Om du vill ha din assistans genom kommunen får du välja något av de privata företag som blivit godkända enligt LOV (Lagen Om Valfrihet). Alla utförare som uppfyller kommunens krav blir godkända. Men det är kommunen som har det övergripande ansvaret för verksamheten.

Kontakta LSS-handläggaren enligt kontaktuppgifter längst ner på denna sida.

Är du beviljad personlig assistans och är intresserad av att få din assistans genom kommunen tar du kontakt med din LSS-handläggare. Vilken handläggare du ska kontakta styrs av den dag i månaden som du, eller den person med funktionsnedsättning som du hjälper, är född. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på denna sida.

Assistensföretag har ansvar för sin personals arbetsmiljö. Detta innebär att göra riskbedömningar för att förebygga ohälsa, tillhandahålla skyddsutrustning och se till att personalen har den kompetens som krävs.

Pandemin har i de flesta verksamheter krävt utbildningsinsatser samt förtydligande av regelverk med mera för att se till att personal i verksamheten har god kännedom om basala hygienrutiner samt vilken ytterligare skyddsutrustning som krävs vid misstänkt smitta.

Vård och omsorgsförvaltningen har skapat rutiner för internt bruk med stöd av riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och Vårdhygien Skåne.

Under pandemin har Vård och omsorgsförvaltningen inrättat tjänsteperson i beredskap. Denne är i tjänst torsdag kl 17 fram till följande torsdag kl 08.

Beredskapen gäller utöver kontorstid. Övrig tid ansvarar enhetschef eller dennes ersättare. Kontakta förvaltningschef Eva Gustafsson på telefon 0416-27180 för att få information om vem som är tjänsteperson i beredskap.

Region Skåne har uppdraget att testa personal inom kommunal vård och omsorg. Vård och omsorgsförvaltningen har fått instruktioner kring vilka som kommer att omfattas av provtagningen och vilka kriterier som kommer att gälla. Samt hur man ska gå tillväga för att anmäla behov av provtagning. Vi räknar med att kriterier och vilka som omfattas kommer att justeras succesivt.

Eventuella frågor kan ställas till vår medicinskt ansvariga sjuksköterska Maria Mårtensson 0416-27333.

Relaterade dokument

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 juli 2024
Omsorg och stöd