Ansök om insats enligt LSS

Här kan du bland annat ansöka om daglig verksamhet, bostad med särskild service, ledsagarservice och kontaktperson.

Ansökan

Ansök muntligt, skriftligt eller via e-tjänst

 • När du ansöker via e-tjänst måste du ha tillgång till Bank-id eller mobilt Bank-id. När du har loggat in ska du registrera din ansökan och beskriva vad du behöver hjälp med. Du fyller i dina personuppgifter och därefter klickar du på "skicka".
  Du kan följa din ansökan i e-tjänsten. Där ser du när handläggaren har tagit emot din ansökan, öppnat en utredning och när beslut har fattats.
 • Du kan också fylla i en ansökningsblankett och skicka till oss. Blanketten hittar du på länken nedan eller så kan du ringa till oss så skickar vi ut en med posten.
 • Du kan även ansöka muntligt. Vilken handläggare som du ska vända dig beror på vilket datum i månaden som du är född, kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Så här går det till oavsett om du ansöker via e-tjänst, skriftligt eller muntligt. Du, eller om du har en god man, ansöker om det stöd du vill ha hjälp med.

Möte med handläggare

Efter att du ansökt om insats enligt LSS kommer en handläggare ta kontakt med dig och ett möte bokas in. Under mötet får du berätta om dig själv och vi ställer frågor utifrån vad som står i din ansökan och vad du beskrivit. Var vi träffas kan se olika ut. Det kan vara hemma hos dig eller hos oss på vård och omsorgsförvaltningen.

Utredning

Handläggaren skriver en utredning utifrån vad du har berättat på mötet samt de underlag du lämnat in och utreder vilket behov av stöd och hjälp som föreligger. En utredning kan ta olika lång tid. Som stöd för utredningen kan olika underlag behövas. Underlag kan vara till exempel läkarintyg, psykologutredning, ADL-bedömning eller liknande. Handläggaren berättar vad som blir aktuellt i just ditt fall.

För att kunna beviljas insatser enligt LSS måste du tillhöra en så kallad personkrets. Därför är första steget i utredningen alltid en personkretsbedömning. De som tillhör personkretsen är:

 1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
 2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
 3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Om man inte tillhör LSS kan man ändå ha rätt till insatser enligt SoL - socialtjänstlagen.

Beslut

När utredningen är klar får du ett beslut av din handläggare. Ett beslut kan vara ett bifall, delavslag, avslag. Vid ett delavslag eller avslag har du alltid rätt att överklaga.

Insats inleds

När handläggaren har fattat ett beslut om en insats så skickas detta beslutet till våra utförare ute i verksamheterna. Utföraren kommer att ta kontakt med dig för att planera insatsen. Tillsammans med utföraren kommer en genomförandeplan att upprättas. Där har du möjlighet att påverka hur insatsen utformas.

Personalen är skyldig att dokumentera under hela insatsen och skriver i din journal om det som är viktigt för att kunna ge dig ett bra stöd och hjälp.

Uppföljning

När du har en pågående insats enligt LSS följer handläggaren regelbundet upp ditt ärende. Detta bör göras ungefär en gång om året eller vid behov.

LSS-handläggarna är indelade efter vilket datum du är född. LSS-handläggarna har ingen telefontid, utan du kan ringa, dagtid måndag-fredag.

Är LSS-handläggaren upptagna och inte kan svara så går det bra att lämna meddelande på telefonsvararen så blir du uppringd inom kort.

Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Insatser som finns att söka inom LSS

Förkortningen LSS betyder: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. I lagen står det att personer med funktionsnedsättning ska kunna få hjälp att leva som andra.

Om du har en funktionsnedsättning har du rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt.
Habiliteringen i Region Skåne ansvarar för rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS. Kommunen ansvarar för övriga insatser som du kan få enligt LSS-lagen.
Rådgivning och annat personligt stöd, mer information

Personer som på grund av funktionsnedsättning behöver
omfattande stöd kan ha rätt till LSS-insatsen personlig assistans. Det kan till exempel vara stöd med sin personliga omvårdnad, med att äta och att kommunicera med andra. Om dessa grundläggande behov är så stora att stödet behövs mer än 20 timmar per vecka kan Försäkringskassan bevilja assistansersättning.
Personlig assistans, mer information

Ledsagarservice innebär personlig hjälp som är anpassad utifrån vad var och en behöver. Det kan underlätta att ha någon med sig vid besök hos vänner, deltagande i kultur- och fritidsaktiviteter, gå till affären och promenader.
Ledsagarservice, mer information

Många personer med funktionsnedsättning har få kontakter vid sidan av sina anhöriga. Kontaktpersonens främsta uppgift är att vara en medmänniska och en vän som man kan lita på och umgås med.
Kontaktperson, mer information

Avlösarservice innebär att anhöriga till personer med funktionsnedsättning får avlösning i hemmet. Anhöriga får möjlighet att utföra aktiviteter där personen med
funktionsnedsättning inte kan delta. En avlösare tar tillfälligt över omsorgen.
Avlösarservice, mer information

Korttidsvistelse innebär att en vuxen eller ett barn med funktionsnedsättning får möjlighet till miljöombyte och avkoppling samtidigt som anhöriga får avlastning. Korttidsvistelsen kan ske i en stödfamilj, på ett korttidsboende eller genom lägerverksamhet.
Korttidsvistelse, mer information

Ibland behöver barn med funktionsnedsätt ning tillsyn högre upp i åldrarna än vad den kommunala barnomsorgen kan erbjuda. Korttidstillsyn erbjuds före och efter skolans slut och under skollov till ungdomar som är över 12 år.
Korttidstillsyn, mer information

Vårt LSS-boende för barn är en bostad med särskild service för barn eller ungdomar, som behöver bo utanför föräldrahemmet.

Personalen har ansvar för den grundläggande omsorg och trygghet i vardagen som vårdnadshavarna annars skulle ha haft. Men vårdnadshavarna fattar fortfarande viktiga beslut som rör barnet.
Bostad med särskildservice för barn, mer information

Våra boenden finns till för dig som inte kan bo själv, som behöver stöd för att kunna leva ditt liv och må bra. De finns för dig som vill ha ett eget boende, där du kan bo själv, men där du kan få stöd dygnet runt, sju dagar i veckan.

Det finns två olika slags boenden: gruppbostad och servicebostad.
Bostad med särskild service för vuxna, mer information

På daglig verksamhet erbjuds du en meningsfull sysselsättning som är stimulerande och utvecklande. Arbetsuppgifterna i daglig verksamhet anpassas efter ditt önskemål och efter det stöd du behöver. Arbetsuppgifterna kan vara habiliterande, arbetsinriktade i form av praktik och produktionsinriktande.
Daglig verksamhet, mer information

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, såsom namn, personnummer, kontaktuppgifter till dig och till anhöriga samt uppgifter om varför du söker bistånd/insatser.

Syftet med en sådan behandling är för att kunna fatta beslut, meddela dig och för att kunna se till att du får det bistånd/den insats som du blir beviljad.

Vi tillämpar dataskyddsförordningen vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning.

Dina uppgifter kommer att sparas under den tid som du får insatser från oss och därefter i fem år i enlighet med gallringsbestämmelser i socialtjänstlagen.

Personuppgiftsansvarig är Vård-och omsorgsförvaltningen i Sjöbo kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig.

Om du får avslag på din ansökan finns det möjlighet att överklaga. I samband med avslaget får du information om hur man gör när man överklagar.

Från den dag du meddelats avslag på din ansökan har du tre veckor på dig att lämna in ett skriftligt överklagande till kommunens vård-och omsorgsnämnd.

Om du behöver hjälp att överklaga och inte har någon närstående som kan hjälpa dig, kan LSS-handläggaren vara behjälplig. Att överklaga ett beslut medför ingen kostnad för dig.

Personer som beviljats någon eller några av de tio insatserna enligt LSS, ska erbjudas en individuell plan.

En individuell plan beskriver planerad och beviljad hjälp. Planen ska formuleras vid ett möte mellan personen med funktionsnedsättning och de personer som han eller hon vill ska vara med.

Den individuella planen ska beskriva beslutade och planerade insatser med kortsiktiga och långsiktiga mål. Önskemål från personen med funktionsnedsättning är utgångspunkt för den individuella planen. En plan kan omfatta flera insatser.

Information till dig som vill ha en individuell plan:

 • Du bestämmer själv vilka som ska vara med när din individuella plan skrivs.
 • Vid mötet bestämmer du vad vi ska prata om i din beviljade och planerade hjälp.
 • Till mötet kan du bjuda in personer som är viktiga för dig. De får veta att det är din individuella plan och att den handlar om dina önskemål.
 • Du väljer själv om du själv eller någon annan ska hålla i mötet.
 • Du bestämmer vem som ska skriva din individuella plan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juli 2024
Omsorg och stöd