Illustrationsplan för hur området kan bli

Illustrationsplan för hur området kan bli

Detaljplan för Grimstofta 4:1

En blanding av radhus, flerbostadshus och enbostadshus ska bidra till att utbudet av olika bostadsformer i Sjöbo tätort vidgas när en ny detaljplan för Grimstofta 4:1 tas fram.

Förtätning och bättre planerad grönska

Förslag till detaljplan för del av Grimstofta 4:1 syftar till att pröva varierad bostadsbebyggelse inom området. Planen avses medge marklägenheter, radhus, kedjehus och villatomter samt innebära en utvecklad grönstruktur. I samband med planläggningen avses gräns för kvarteret Venus att ändras. Det berörda området är sedan tidigare detaljplanelagt (2008). Detaljplanen anger kvartersmark för friliggande enbostadshus.

Samråd 21 augusti till och med 29 september 2023

Samrådet innebär att kommunen samlar in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget och överväger sedan dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet. Under samrådet har den som är berörd möjlighet att yttra sig över planförslaget.

Samrådshandlingar

Plankarta , 629.5 kB.
Planbeskrivning , 3.6 MB.
Planillustration , 2.4 MB.
Undersökning av betydande miljöpåverkan , 349.3 kB.
Barnkonsekvensanalys , 610.8 kB.

Handlingarna finns även tillgängliga i utskrivet format på Sjöbo Bibliotek, i Kommunhusets foajé samt på Stadsbyggnadsförvaltningens kontor på Ommavägen 30.

Lämna synpunkter

Synpunkter ska komma in till kommunen skriftligen.

Lämna synpunkter via kommunens e-tjänst Länk till annan webbplats.

Synpunkter kan även skickas skriftligen till:
Sjöbo kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
275 80 Sjöbo

eller med e-post till:
strategi@sjobo.se

Samrådsmöte

Representanter från Stadsbyggnadsförvaltningen kommer att finnas på plats i Bibliotekets foajé onsdagen den 30 augusti 15.00-16.30 för att informera om förslaget och svara på frågor.

Planprocessen

Detaljplaneförslaget tas fram med standardförfarande.


Kontakt

Eventuella frågor angående planärendet besvaras av planarkitekt Eva Ferlinger.

Telefon: 0416-270 00 (växel)

E-post till Eva FerlingerSkriv ut
Senast uppdaterad: 22 augusti 2023