Illustrationsplan för hur området kan bli

Illustrationsplan för hur området kan bli

Detaljplan för Grimstofta 4:1

En blanding av radhus, flerbostadshus och enbostadshus ska bidra till att utbudet av olika bostadsformer i Sjöbo tätort vidgas när en ny detaljplan för Grimstofta 4:1 tas fram.

Förtätning och bättre planerad grönska

Förslag till detaljplan för del av Grimstofta 4:1 syftar till att pröva varierad bostadsbebyggelse inom området. Planen avses medge marklägenheter, radhus, kedjehus och villatomter samt innebära en utvecklad grönstruktur. I samband med planläggningen avses gräns för kvarteret Venus att ändras. Det berörda området är sedan tidigare detaljplanelagt (2008). Detaljplanen anger kvartersmark för friliggande enbostadshus.

Samråd hölls under hösten 2023

Samrådet innebär att kommunen samlar in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget och överväger sedan dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet. Under samrådet har den som är berörd möjlighet att yttra sig över planförslaget. Nu arbetar kommunen med att bearbeta de synpunkterna som kom in under samrådet.

Samrådshandlingar

Plankarta , 629.5 kB.
Planbeskrivning , 3.6 MB.
Planillustration , 2.4 MB.
Undersökning av betydande miljöpåverkan , 349.3 kB.
Barnkonsekvensanalys , 610.8 kB.

Förfarande

Detaljplaneförslaget tas fram med standardförfarande.


Kontakt

Eventuella frågor angående planärendet besvaras av planarkitekt Eva Ferlinger.

Telefon: 0416-270 00 (växel)

E-post till Eva FerlingerSkriv ut
Senast uppdaterad: 27 mars 2024