Bidrag skola och utbildning

I enlighet med Skollagen (2010:800) ska hemkommunen lämna bidrag i form av grundbelopp till huvudmannen för varje barn vid förskoleenhet och för varje elev vid skolenhet och skolbarnsomsorgsenhet. Likabehandlingsprincipen ska tillämpas. Det vill säga att bidraget till enskild förskola, friskola, ska bestämmas på samma grunder som till den egna verksamheten.

Alla skolor ska enligt skollagen ge stöd åt barn och elever i behov av särskilt stöd. Resurser för detta är inkluderat i grundbeloppet. I grundbeloppet ska bland annat ingå ersättning för:

 • undervisning (pedagogisk verksamhet och omsorg i förskolan)
 • utrustning och lärverktyg
 • elevhälsa
 • måltider
 • administration
 • mervärdesskatt
 • lokalkostnader

Tilläggsbelopp

Tilläggsbeloppet lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning. Tilläggsbeloppet avser alltså endast ersättning för extraordinära stödåtgärder som inte har koppling till den vanliga undervisningen, till exempel tekniska hjälpmedel, assistenthjälp och anpassning av en skollokal.

Kostnaderna för stödet ska vara kopplade till en enskild elev och ha samband med dennes särskilda behov och förutsättningar för att kunna fullgöra sin skolgång. Möjligheten att ansöka om tilläggsbelopp gäller även för elevernas vistelse på fritidshem.

Huvudregeln är att tilläggsbeloppet till en fristående enhet ska till sin storlek motsvara kostnaden för de extraordinära åtgärderna som eleven beviljas och/eller erbjuds i kommunal skola.

Det finns ingen given gräns för när behovet anses vara omfattande men åtgärderna som svarar mot det omfattande behovet ska vara kostnadskrävande och processen särskilt stöd bör vara uttömd.

Ansökan om tilläggsbelopp ska vara skriftlig. I ansökan ska följande framgå och pedagogisk bedömning och åtgärdsprogram ska bifogas:

 • Kort sammanfattning av bakgrund till ansökan
 • Redovisa utredningsresultat
 • Redogör för varför processen särskilt stöd är uttömd.
 • Konkreta tänkta åtgärder i relation till behov.

Handläggning av ansökningar

Sjöbo kommuns handläggare gör en individuell bedömning av vad som framkommer i underlaget i varje enskild ansökan om tilläggsbelopp.

Observera att ett avslag på hela eller delar av ansökan inte innebär en bedömning av att eleven saknar stödbehov. Det innebär att de beskrivna stödbehoven och/eller insatserna faller inom ramen för vad som omfattas av grundbeloppet, varvid tilläggsbelopp inte ska beviljas.

Nya ansökningar mottages och bedöms löpande. Mottagen ansökan behandlas av handläggare från familjeförvaltningen inom sex veckor. Fattat beslut meddelas skriftligt.

Fattat beslut om tilläggsbelopp och bidrag för extraordinära stödåtgärder är tidsbegränsat. Ansökan om fortsatt bidrag, inkluderat utvärdering av tidigare åtgärder, sker inför varje nytt kalenderår, dock senast den 30/11.

Relaterade länkar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 april 2024