Verksamhetsmark

Det är lätt att etablera sig i Sjöbo kommun. Här finns gott om mark att bygga på och lokaler att köpa eller hyra.

All mark som säljs för verksamhetsändamål, till exempel handel och industri, är detaljplanelagd och har utbyggt vatten-, avlopps- och gatunät. Mark säljs i befintligt skick. Verksamhetsmark säljs som råmark. För att möta verksamhetshavarens behov är marken i de flesta fall inte avstyckad innan försäljning sker. Nödvändig fastighetsbildning står köparen för.

Är du intresserad av kommunal verksamhetsmark är du välkommen att göra en intresseanmälan i formuläret här på sidan.

Är du intresserad av verksamhetsmark i Sjöbo kommun gör du en intresseanmälan via formuläret här på sidan. Tänk på att en inkommen intresseanmälan inte är garanterad att leda till ett avtal med kommunen.

Din anmälan handläggs av tekniska förvaltningen och bereds av kommunens grupp för etableringsfrågor. Beslut om tilldelning av verksamhetsmark fattas i tekniska nämnden och du får ett erbjudande om mark.

Om du accepterar erbjudandet skriver vi ett arrendeavtal för marken under max 12 månader. Du får betala en arrendeavgift för marken som motsvarar 2% av beräknad köpeskilling. Avgiften räknas av den dag du köper marken.

Kommunens grupp för etableringsfrågor bereder ärendet genom att analysera intresseanmälningarna utifrån för den specifika marken relevanta kriterier

 • Överensstämmelse med planens syfte och målsättning med området.
 • Önskvärda etableringar i Sjöbo kommun.
 • Långsiktighet
 • Genomförbarhet
 • Ekonomisk stabilitet
 • Yteffektivitet - Tomter avstyckas så att områdena i sin helhet får en rationell tomtindelning och ett effektivt markutnyttjande.
 • Säkerställande av tillräcklig markreserv för kommande verksamheter.
 • Kluster och synergier av likartade verksamheter m.m.

Beredningsarbetet avslutas med en tjänsteskrivelse med förslag till beslut om tilldelning av tekniska nämnden.

Arrendeavgiften utgör 2% av beräknad köpeskilling. Fullföljer intressenten köp av mark enligt de krav som ställs avräknas arrendeavgiften på köpeskillingen.

Köpekontrakt upprättas efter att köparen beviljats bygglov och fått startbesked.

Efter erlagd köpeskilling utfärds köpebrev som ligger tillgrund för köparens lagfartsansökan.

Villkor i köpekontrakt:

 • Köparen får tillträda fastigheten när köpeskillingen är erlagd och övriga giltighetsvillkor är uppfyllda. Övriga giltighetsvillkor kan till exempel vara att fastighetsbildning ska ha vunnit laga kraft.
 • Köpeskillingens storlek och vad som ingår i köpeskillingen redovisas. I avtalet regleras även när köpeskilling ska erläggas.
 • Byggnadsskyldighet - Vid försäljning av verksamhetsmark gäller i regel att den ska bebyggas med en för verksamheten permanent byggnad inom två år från tillträdesdagen. Detta krav är viktigt för att inte fastigheten ska läggas i byggherrens markreserv.
 • Om inte byggnadsskyldigheten eller andra villkor uppfylls utgår vite.
 • Köpare har inte rätt att överlåta avtalet vidare utan kommunens skriftliga godkännande.
 • För köpekontraktets giltighet krävs att köpeskillingen erläggs inom utsatt tid, samt att nödvändig fastighetsbildning vinner laga kraft. Även andra giltighetsvillkor kan förekomma.
 • Utöver ovan angivna villkor kan fler läggas till köpekontraktet.

Kommunfullmäktige beslutar om priset utifrån en extern, oberoende värdering eller efter kommunens nerlagda kostnader där priset ska vara marknadsmässigt och sätts beroende av den byggrätt som detaljplanen medger (avseende byggnadshöjd, byggnadsyta, ändamål). Tillägg för reklamlägen kan förekomma.

Markpriset beräknas utifrån antalet kvadratmeter som säljs. I köpeskillingen ingår gatukostnader. Byggherren erlägger anslutningsavgift enligt gällande VA-taxa. I köpeskillingen ingår inte anslutningsavgift för el, bredband eller fjärrvärme. Nödvändig fastighetsbildning ingår inte i markpriset om så inte har beslutats vid beslut om markpriset.

Intresseanmälan för kommunal verksamhetsmark

Finns det flera intressenter för ett specifikt markområde kan anbudsförfarande komma att tillämpas.


Tekniska förvaltningen behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera din ansökan . Behandlingen sker i enlighet med gällande lagstiftning och med stöd av allmänt intresse som rättslig grund. Dina personuppgifter lagras under den period de är nödvändiga i förhållande till ändamålet med behandlingen. Tekniska förvaltningen i Sjöbo kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.
Information om hur vi hanterar personuppgifter


Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 januari 2023