Om förskolan och ansökan om plats

Till förskolan är barn välkomna från 1 år fram till dess de börjar skolan. I förskolan får barnets språk, matematik, motorik och sociala förmåga möjlighet att utvecklas. Lek, musik och skapande aktiviteter utgör grunden för barns kreativa utveckling. Verksamheten i förskolan bedrivs med läroplanen för förskolan Lpfö 98 som grund.

Allmän förskola erbjuds från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år. Verksamheten omfattar 525 tim/år (15 tim/vecka), vilket innebär att man följer skolans läsår. Allmän förskola erbjuder alla barn pedagogisk stimulans för att förbättra deras möjligheter till lärande och utveckling. Verksamheten är avgiftsfri.

I Sjöbo kommun är barnomsorgen organiserad under rektorsområdena. Öppettiderna på förskolorna i Sjöbo kommun varierar mellan klockan 06.00 och 18.30. Den sammanlagda öppentiden per dag är 12 timmar. Utöver detta erbjuder Sjöbo kommun omsorg på kväll, natt och helg - Pedagogisk omsorg på obekväma arbetstider - i Sjöbo tätort. Denna omsorg riktar sig till barn i åldern 1-12 år.

Schema

Du som förälder/vårdnadshavare ansvarar för att ändra och lämna in nytt schema vid ändring av ditt barns vistelsestid i förskolan. Denna ändring ska göras i god tid innan schemaförändringen träder i kraft, för att vi ska kunna planera den pedagogiska verksamheten. För OB-omsorgen görs schemaändringar 14 dagar innan de ska träda i kraft. Schemaregistreringen görs via Sjöbos lärportal/Unikum.

Försäkring

Barnen är olycksfallsförsäkrade under vistelsen i förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg. Läs mer om olycksfallsförsäkringen här.

Sjöbo kommun har infört maxtaxa för omsorg i förskola och skolbarnsomsorg. Taxan innebär att de maximinivåer som anges i Riksdagens beslut tillämpas som enhetstaxa tolv månader per år.

Ansöka om plats

Ansöka om plats på vår förskola gör du via vår e-tjänst nedan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 juni 2024