Bild

Flygfoto med området för ny detaljplan markerat

Detaljplan för Stamhem 6

Planförslaget ger den befintliga verksamheten en större byggrätt och en reglering av markanvändningen som är bättre anpassad till aktuella förhållanden.

Förslaget

Syftet med den förslagna detaljplanen är att möjliggöra ett skärmtak och en lagerbyggnad längs fastighetens södra gräns för att kunna lagra byggnadsställningar och annat material.

  • Planområdets södra del är i gällande detaljplan reglerad med prickmark, område får ej bebyggas. I förslaget till ny detaljplan får även denna del bebyggas.
  • Förslaget innebär en ändring av markanvändningen från J industriändamål till Z verksamheter. Markanvändning verksamheter innebär en begränsad omgivningspåverkan, vilket är i linje med befintlig verksamhet på tomten samt lämpligt med tanke på fastighetens centrala läge.
  • Planområdets markreservat för allmännyttiga ledningar på fastigheten har ändrats för att överensstämma med befintliga ledningsdragningar.

Granskning

Granskningen är nu avslutad

Planförslaget fanns tillgängligt för granskning till och med den 22 januari 2024. Granskningens syfte är att visa det bearbetade planförslag som kommunen har för avsikt att anta och samtidigt ge berörda intressenter en sista möjlighet att lämna synpunkter. Nu kommer kommunen bearbeta förslaget efter de inkomna synpunkterna och arbeta fram antagandehandlingar.

Granskningshandlingar

Plankarta , 329.8 kB.
Planbeskrivning , 2.5 MB.
Undersökning om betydande miljöpåverkan , 306.8 kB.
Samrådsredogörelse , 183.3 kB.
Bilaga Rapport Miljöteknisk markundersökning , 1.2 MB.
Bilaga Utvärdering Miljöteknisk markundersökning , 5.3 MB.

Planprocessen

Detaljplaneförslaget tas fram med utökat förfarande eftersom den föreslagna markanvändingen inte bedöms vara förenligt med gällande översiktplan.

Du kan läsa om hur det går till när en detaljplan tas fram på sidan om planprocessen som du når via länken nedan.

Planprocessen

Kontakt

Eventuella frågor angående planärendet besvaras av planarkitekt Nils Hedenmo.
Telefon: 0416-270 00 (växel)

E-post till Nils Hedenmo
Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 januari 2024