Detaljplan för Stamhem 6

Bild

Flygfoto med området för ny detaljplan markerat

Den nya detaljplanen ger den befintliga verksamheten en större byggrätt och en reglering av markanvändningen som är bättre anpassad till aktuella förhållanden.

Kort om detaljplanen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett skärmtak och en lagerbyggnad längs fastighetens södra gräns för att kunna lagra byggnadsställningar och annat material.

  • Planområdets södra del är i gällande detaljplan reglerad med prickmark, område får ej bebyggas. I förslaget till ny detaljplan får även denna del bebyggas.
  • Förslaget innebär en ändring av markanvändningen från J industriändamål till Z verksamheter. Markanvändning verksamheter innebär en begränsad omgivningspåverkan, vilket är i linje med befintlig verksamhet på tomten samt lämpligt med tanke på fastighetens centrala läge.
  • Planområdets markreservat för allmännyttiga ledningar på fastigheten har ändrats för att överensstämma med befintliga ledningsdragningar.

Laga kraft

Planförslaget antogs av kommunfullmäktige den 22 maj 2024, §63. Protokollet justerades och anslogs på kommunens anslagstavla samma dag. Beslutet att anta detaljplanen har nu vunnit laga kraft.

Antagandehandlingar

Plankarta , 311.5 kB.
Planbeskrivning , 2.5 MB.
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige §63 , 548.4 kB.
Undersökning om betydande miljöpåverkan , 305.8 kB.
Samrådsredogörelse , 181.9 kB.
Granskningsutlåtande , 160 kB.
Bilaga Rapport Miljöteknisk markundersökning , 1.2 MB.
Bilaga Utvärdering Miljöteknisk markundersökning , 5.3 MB.

Kontakt

Eventuella frågor angående planärendet besvaras av planarkitekt Nils Hedenmo.
Telefon: 0416-270 00 (växel)

E-post till Nils Hedenmo

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 juni 2024