Ett gott liv varje dag

Vård- och omsorgsnämndens vision är att alla kunder ska uppleva ett gott liv varje dag. Visionen innebär att verksamheterna aktivt ska arbeta med en individinriktad omsorg som utgår från vad den enskilde har för önskemål och behov.

Verksamheten är till för att skapa värde åt kunder, de personer som på olika sätt använder våra tjänster. Visionen om ett Gott Liv varje dag klargör att den gemensamma uppgiften för all personal är att de beviljade insatserna utförs på ett sådant sätt som kunden önskar.

Ett salutogent arbetssätt ska prägla arbetet. Kännetecknande för det salutogena arbetssättet är fokus på framtiden och det friska samt på kundens möjligheter och resurser att bemästra svårigheter. Vägledande i alla situationer ska vara att skapa meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet.

Visionen om ett Gott Liv varje dag genomsyrar vård- och omsorgsförvaltningens arbete. Alla politiker och anställda arbetar aktivt för att nå visionen.

Så här arbetar vi för att uppnå visionen

Salutogent synsätt kännetecknar arbetet. Exempel på metoder som används är:

  • Omsorgshandledare
  • Genomförandeplaner
  • Fast omsorgskontakt
  • Delaktighetsmodellen
  • HUR-gruppen

Genom dessa metoder kan vi skapa begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet för kunder och personal. Även mat och måltider har stor betydelse för ett gott liv. I all verksamhet pågår ständigt arbete med kvalitet och utveckling. Ett viktigt underlag i detta arbete är åsikter, förslag och synpunkter från kunder, deras närstående och allmänheten. Här nedan kan du läsa mer om våra metoder.

Sjöbo kommun har satsat på att utbilda omsorgshandledare bland personalen. Kärnan i uppdraget som omsorgshandledare är att vara stöd för arbetsgruppens dagliga arbete med att fokusera på kunderna och deras möjligheter till ett gott liv varje dag.

I uppdraget som omsorgshandledare ingår att:

  • handleda kollegor kring att ha kunden i fokus och hålla visionen levande i vardagen,
  • väcka tankar och diskussioner kring bemötande, förhållningssätt och arbetsmetodik,
  • stödja kollegor i arbetet med genomförandeplanerna,
  • vara en god förebild genom att visa engagemang, positiv inställning och målinriktning.

Omsorgshandledaren ska aktivt arbeta för kundens känsla av sammanhang genom att fokusera på meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet.

Genomförandeplanen tydliggör både för kunden och för personalen; vad som ska göras, vem som ska göra vad, när och hur.

Genomförandeplanen är ett viktigt underlag för kund och personal som stöd för att uppnå meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet. I planen konkretiseras beslutet om och målen med insatserna, även kundens egna mål. Kontaktmannen upprättar planen tillsammans med kunden och vid behov en företrädare. Det är en överenskommelse som undertecknas av kund eller kundens företrädare och kontaktman. Genomförandeplanen tydliggör både för kunden och för personalen; vad som ska göras, vem som ska göra vad, när och hur. I planen beskrivs vad kunden själv kan göra och det stöd som behövs från andra.

All personal ska arbeta enligt planen. Genomförandeplanen hålls aktuell genom vardagliga samtal och tidsbestämda uppföljningar.

Fast omsorgskontakt/kontaktman är en del av arbetet med att uppnå visionen om att våra kunder ska uppleva ett gott liv varje dag.

Fast omsorgskontakt/kontaktmannaskap innebär att varje person som har beviljade insatser får en så kallad fast omsorgskontakt eller kontaktman utsedd i personalgruppen. Den fasta omsorgskontakten/kontaktmannen är den som kommer att arbeta närmast dig och ansvara för att en genomförandeplan upprättas.

Att det finns en särskilt utsedd person som lär känna den enskilde lite extra och har en helhetsbild över hans eller hennes behov är viktigt för att skapa trygghet, individanpassning och samordning.

Delaktighetsmodellen används som ett sätt att ytterligare öka kundernas möjligheter att vara delaktiga och få inflytande över sin vardag.

Modellen innebär att kunder träffas tillsammans med utbildade vägledare för att diskutera ett angeläget tema. De synpunkter och funderingar som kunderna framför kommer genom vägledarna att föras vidare till personalgruppen som i sin tur funderar och kommenterar. Delaktighetsmodellen avslutas med att kunder och personal träffas tillsammans.

När en ny kund tillkommer kan stöd med omsorg, vård och service under de första veckorna vid behov utföras av en särskild personalgrupp, HUR - gruppen. HUR står för Hälsa, Utveckling och Resurser.

HUR - gruppen tillgodoser behovet av trygghet och stöd för kunden i det egna boendet samtidigt som en kartläggning görs av kundens behov och resurser. Vi vill på detta sätt ta tillvara kundens egna förmågor/styrkor och möjligheter. Personalen utgår i sitt arbetssätt från kundens rätt till självständighet och känsla av sammanhang. Det är viktigt att kunden förstår, finner det meningsfullt och har tilltro till att kunna hantera sin situation. HUR - gruppen ger kunden stöd att hitta lösningar på de svårigheter som finns.

HUR – gruppens kartläggning ger underlag för beslut om sociala insatser, hälso- och sjukvård och rehabilitering.

Du kan läsa mer om HUR-gruppen här. Öppnas i nytt fönster.

Ett salutogent synsätt kännetecknar arbetet inom vård- och omsorgsförvaltningen.

Det salutogena synsättet innebär fokus på framtiden och på det friska samt kundens möjligheter och resurser att klara av svårigheter. Vi strävar efter att öka känslan av sammanhang (Kasam) både för kunder och hos personal. Vägledande i alla situationer ska vara att skapa begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.

Insatser och organisation ska vara begriplig för kunder och medarbetare. Det gör vi genom att arbeta med genomförandeplaner, ta fram informationsmaterial och inbjuda till informationsmöten. Vi kontrollerar ständigt att vår information är begriplig för mottagaren.

Vi ska öka hanterbarheten genom att alltid fokusera på det som fungerar bra och utveckla detta. Genomförandeplaner är exempel på redskap för att hjälpa kunden hantera det som inte fungerar. Personalen ska få redskap för att hantera svåra situationer.

Vi ska öka vår lyhördhet för vad kunden behöver för att hans/hennes liv ska vara meningsfullt. Verksamheten ska utvecklas så att insatserna blir meningsfulla för kunden. Det ska upplevas meningsfullt att arbeta inom vård- och omsorg.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 april 2024
Omsorg och stöd