Stöd, hälsa och trygghet

Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.

Genom den pedagogiska dokumentationen är det möjligt att se och lyssna in barnens tankar och åsikter. Utifrån den pedagogiska dokumentationen finns ett medvetet arbetssätt att utforma lärandemiljön kontinuerligt.

Barnets miljö ska vara trygg

Förskolan och pedagogisk omsorg ska vara en trygg och säker plats. Ingen ska behöva känna sig diskriminerad eller mobbad. Förskolan har ansvar för att utreda, dokumentera och åtgärda när något händer.

Du kan alltid anmäla diskriminering eller kränkande behandling till ansvarig förskolechef. Om du inte känner att du blir lyssnad till, så kan du kontakta Familjeförvaltningen.

Barn i behov av särskilt stöd

Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt (Läroplanen för förskolan, Lpfö 18 och Skollagen)

På Grimstofta förskoleenhet arbetar vi utifrån framtagen Barnhälsoplan där vi säkerställer varje barns behov. På enheten finns två specialpedagoger.

Förskolan kan upprätta en "Pedagogiskt kartläggningen" som leder till "Plan för särskilda stödinsatser i förskolan" för att på bästa sätt kunna ge förutsättningarna för barns möjlighet att utvecklas så långt som det är möjligt.

Förskolan kan också vara ett stöd till familjen för att skapa kontakter med andra yrkesprofessioner när detta behov finns.

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. (Skollagen 8 kap. 10§).
Detta arbete sker kontinuerligt i förskolans vardag och i leken där allt är möjligt. Biblioteket tillhandahåller språkpåsar till förskolan för att barn ska kunna utveckla sitt språk. I förskolan finns tillgång till olika IT verktyg, TAKK och bilder som stöd i detta arbete.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 februari 2020