Så arbetar vi

På Storkskolan är vi uppdelade i två arbetslag.

Arbetslaget F-3 består av en personalgrupp på 9 personer och 96 elever. Utöver det har vi fritidsverksamhet igång på morgonen mellan kl. 06.00-08.00 och efter skoldagens slut kl. 13.30-18.00

Vi har vår verksamhet i det huset på skolan som kallas Tegelbyggnaden. I Tegelbyggnaden finns fem klassrum, en ateljé, två studiehallar, en hemkunskapssal och skolans matsal.

Varje pedagog i F-3 är mentor för en grupp elever. Mentorsgrupperna är åldershomogena och bygger därför på årskurserna. På så vis kommer värdegrundsarbetet att föras i den grupp där man har sitt arbete under större delen av arbetsveckan. Skolarbetet och arbetet med att öka tryggheten blir därigenom integrerade delar av elevernas vardag.

Vi är idag 7 personal och under läsåret 2019/2020 är vi 86 elever i 4-6:an.

Flexibelt lärande
I den dagliga verksamheten strävar vi alltid efter att varje elev ska ha möjlighet att lära sig utifrån sina förutsättningar. På samma sätt finns det många sätt för eleverna att visa sina kunskaper. På Storkskolan försöker vi att i samråd med eleven och utifrån kursplanernas krav hitta inlärningsmetoder och redovisningssätt som gynnar den enskilde eleven. Det innebär att bland en grupp elever kan det förekomma flera olika arbetssätt och redovisningssätt vid sidan av varandra.

Mentorskap
Mentorsgrupperna är åldershomogena och bygger på undervisningsgruppen (klassen). På så vis kommer värdegrundsarbetet att föras i den grupp där man har sitt arbete under större delen av arbetsveckan. Skolarbetet och arbetet med att öka tryggheten blir därigenom integrerade delar av elevernas vardag.

Elevinflytande
Förutom det sedvanliga elevdemokratiska arbetet i elevråd strävar vi efter att öka elevernas inflytande och medvetenhet om sitt lärande med hjälp av lokala pedagogiska planeringar. Planeringarna lägger tyngdpunkten på de nationella målen och hur dessa kan konkretiseras och bedömas i det dagliga arbetet. Som en del av arbetet reflekterar eleverna tillsammans med lärarna kring sitt lärande.

Omdömen och kunskapskrav
Elevens arbete samlas i en portfolio och är en del av den individuella utvecklingsplanen, IUP. Med utgångspunkt i detta gör varje elev själv en bedömning (självskattning) av hur man upplever att man nått läroplanens kunskapskrav. Dessa reflektioner blir, tillsammans med lärarens bedömning, senare underlag för de skriftliga omdömena som eleverna får i varje ämne inför utvecklingssamtalen. Vi strävar efter att eleverna i stor utsträckning som möjligt leder sina egna utvecklingssamtal.

Målet är naturligtvis att alla elever ska nå kursplanens krav i alla ämnen, vilket våra elever i hög grad gör utifrån uppvisade studieresultat.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 augusti 2020
Sidan publicerad av: Johanna Svedin