Så arbetar vi

Vi erbjuder en trygg och inspirerande utvecklingsmiljö. De nationella läroplanerna och Reggio Emilias pedagogiska filosofi ligger som en grund för arbetet.

Alla pedagoger är högskoleutbildade och behöriga. Vi har höga kvalitetskrav på verksamheten.

Avdelningar

 Tofta förskola är indelat i tre avdelningar, Förens avdelning för de yngre barnen, Ankarets avdelning för mellanbarnen och Akterns avdelning för äldre barnen. De tre avdelningarna är indelade i åldershomogena grupper. På Fören finns Grodor och Sälar. På Ankaret finns Grön grupp. På Aktern finns Rosa och Blå grupp.

Verksamhetsidé, vision och mål

"Grimstofta förskoleenhet ska vara en mötesplats för gemensamt lärande, en demokratisk arbetsplats som värnar om värden som olikhet, lyssnande och delaktighet."
"På Grimstofta förskoleenhet arbetar vi utifrån tanken att ompröva förskoletraditionens idé om att försöka förstå vem barnet "ÄR" till att öppna sig för vad ett barn "kan BLI".

Tofta förskolas vision:
"Tillsammans upplever vi glädje, trygghet och får ett livslångt lärande."

Barnets lärande

Lärandet bygger på samspelet mellan barnen, miljön och pedagogerna. Det är upplevelser och den egna nyfikenheten som utgör grunden för lärande. Därför måste pedagogen inta en medforskande ställning och ha lusten och viljan att ständigt lära nytt tillsammans med barnen.

Den pedagogiska dokumentationen är grunden för barnens och verksamhetens utveckling. Barnen erbjuds många tillfällen i vardagen att uttrycka sina tankar och åsikter samtidigt som de ges tillfälle att lyssna på andras synpunkter. På så sätt kan vi reflektera över vår vardag och ge barnen möjlighet att tillsammans med oss vuxna ta ansvar för sig själva, varandra och påverka sin vardag i förskolan.

Barnens intresse och nyfikenhet utmynnar i tema/projekt där barnen och inte ämnet är det viktigaste. Estetiska uttrycksformer är viktiga, därför intar ateljén en central plats i verksamheten. Arbetssättet är ingen metod utan representerar ett synsätt, ett förhållningssätt till barns lärande och till individens inneboende förmågor och rättigheter.

Projekt/Temaarbete

Vi tar vår utgångspunkt i vår verklighet och i våra traditioner i Sjöbo, Skåne, Sverige och världen och i de barn vi har. Vårt arbetssätt är utforskande, tema/projketinriktat och pedagogerna är medforskare tillsammans barnen. Upplevelsen är i fokus där inga färdiga svar finns. Lärprocessen är av större betydelse än resultatet.

Inskolning, introduktion

På Tofta förskola förespråkar vi en två veckors föräldraaktiv inskolning. En veckas inskolning är avgiftsfri. Vårdnadshavarna deltar aktivt i inskolningen för att öka barnens trygghet och få en inblick i verksamheten.

Tiderna för inskolning bestäms utifrån verksamheten, i samråd mellan pedagoger och vårdnadshavare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 oktober 2018