Skolråd, elevråd och föräldrasamverkan

Föräldrainflytande sker genom att vi bjuder in till föräldramöten, föräldraråd och skolråd.

Varje termin erbjuds barn och föräldrar ett utvecklingssamtal med ansvarig mentor.

En bit in på höstterminen har vi läsårets föräldramöte. För att få föräldrarna delaktiga i vad som dessa ska innehålla brukar vi sätta upp lappar där man kan skriva upp vad man vill ta upp eller få veta mer om på mötet. Vi lämnar även frågan till områdets föräldraråd om de har något de vill ta upp.

Varje vår ordnar vi en familjekväll med varierande aktiviteter, till exempel föreningspresentationer, brännboll med grillning med mera. Ibland har vi dessa kvällar tillsammans med skolans elever och deras familjer.

Alla vårdnadshavare är välkomna att besöka vår verksamhet och se hur deras barn har det.

Föräldraråd

Föräldrarådets syfte och uppgifter

Föräldrarådet ska vara en länk mellan föräldrar/vårdnadshavare och förskola/skolan. Det är ett forum där föräldrar kan ha inflytande och vara delaktiga i verksamheternas arbete.

Rådets sammansättning

Tanken är att föräldrarådet ska bestå av föräldrar från varje avdelning inom förskolan och varje klass inom skolan. Representanter från föräldrarådet utses som ska deltaga vid skolrådet.
Föräldrarådet träffas 2-3 gånger /termin och mötena aviseras på vår Lärportal Unikum.

Skolråd

Skolrådets syfte

Skolrådet är en mötesplats där personalen får tillfälle att lämna information om vad som är på gång, föra dialog med föräldrar och elever, bidra med tankar och synpunkter samt vara med och utveckla verksamheterna tillsammans.

Rådets uppgifter

Rådet skall fungera som ett forum för ömsesidig information.
Rådet kan fungera som ett rådgivande organ.
I rådet avhandlas frågor av övergripande karaktär. Frågor som berör enskild person, barn eller vuxen får inte behandlas i detta forum.

Rådets sammansättning

Rådet består av föräldrarepresentanter från Lövestad förskola och skola, två elevrepresentanter, rektor, elevstödsamordnare och intendent.

Rådets arbetsformer

Rådet träffas fyra gånger per läsår.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 april 2023