Detaljplan för Sjöbo väst

Flygbild med planområdet markerat med röd streckad linje

Flygbild med planområdet markerat med röd streckad linje

Förslaget till ny detaljplan i Sjöbo väst ska pröva en blandning av radhus, marklägenheter, låga flerfamiljshus och fribyggartomter, en större skol- och förskoletomt och bevarande av befintliga gångstigar.

Syfte

Syftet med en ny detaljplan i området är att möjliggöra en variation av boendeformer, planera för en större skol- och förskoletomt som möter kraven på friyta, förbättra trafikstrukturen och bevara de fantastiska gångstigarna och skogskaraktären som finns i området. Syftet är också att pröva lämpligheten att exploatera befintliga, obebyggda tomter i anslutning till Nävervägen med bostäder trots närheten till väg 11.

Stora delar av området är oexploaterat men tidigare detaljplanelagt för friliggande enbostadshus och skola.

Aktuell information

Detaljplanearbetet är påbörjat och kommer gå ut på samråd under våren 2024. Under samrådet har du som är berörd chans att yttra dig. Mer information kommer läggas upp här samt på kommunhusets och bibliotekets anslagstavla när samrådet börjar. Är du sakägare kommer information skickas ut på post.

Planprocessen

Tidplan

Samråd - vår 2024
Granskning - höst 2024
Laga kraft - 2025

Förfarande

Detaljplaneförslaget tas fram med utökat förfarande eftersom den föreslagna detaljplanen bedöms vara av stort allmänt intresse.

Mer information

Du kan läsa om hur det går till när en detaljplan tas fram på sidan om planprocessen som du når via länken nedan.
Planprocessen

Kontakt

Eventuella frågor angående planärendet besvaras av planarkitekt Maja Håkansson.
Telefon: 0416-270 00 (växel)

Epost till Maja Håkansson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 januari 2024