Detaljplan för Sjöbo väst

Utsnitt från illustrationskarta som visar planerad bebyggelse i området

Utsnitt från illustrationskarta som visar planerad bebyggelse i området

I Sjöbo väst planeras det för 300 nya bostäder, skola och förskola.

Kort om detaljplanen , 763.1 kB.

Syftet med en ny detaljplan i området är att möjliggöra en variation av boendeformer så som radhus, lägre flerbostadshus och villor, planera för en större skol- och förskoletomt som möter kraven på friyta, förbättra trafikstrukturen och bevara de fantastiska gångstigarna och skogskaraktären som finns i området. Syftet är också att planlägga befintliga tomter i anslutning till Nävervägen.

Samrådshandlingar

Plankarta , 754 kB.
Planbeskrivning , 6.1 MB.
Illustrationskarta , 3.4 MB.

Bilaga 1. Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2024-04-02, Sjöbo kommun , 595.7 kB.
Bilaga 2. Dagvatten och skyfallsutredning DP Sjöbo Väst, 2023-06-30, DHI Sverige AB , 3.9 MB.
Bilaga 3. Dagvattenutredning Sjöbo väst 2022-03-01, AFRY , 4.2 MB.
Bilaga 4. Miljökonsekvensbeskrivning avseende flora och fauna inom ett planeratbebyggelseområde, Sjöbo väst, Sjöbo kommun 2006-05-25, Naturvårdskonsult Gerell , 5.3 MB.
Bilaga 5. Geoteknisk översikt för utbyggnadsområde "Sjöbo Väst" Sandbäck 2:22. m fl. Sjöbo kommun, 2006-03-02, Geoexperten RS AB , 4.8 MB.
Bilaga 6. Sjöbo Västra trafikbullerutredning, 2023-12-21, Efterklang ÅF-Infrastructure AB , 4.7 MB.
Bilaga 7. Riskutredning för Detaljplan Sjöbo Västra, 2023-12-13, ÅF-Infrastructure A , 763.1 kB.B
Bilaga 8. Riskutredning Sjöbo avloppsreningsverk 2021-10-01, Danmat konsulter AB (kan skickas ut på begäran)
Bilaga 9. Trafikutredning Detaljplan Sjöbo väst, 2021-12-02, AFR , 4.4 MB.Y
Bilaga 10. Trafikutredning Detaljplan skola och idrott i Sjöbo väst, 2021-11-19, AFR , 9.7 MB.Y
Bilaga 11. Barnkonsekvensanalys Detaljplan för fastigheterna Omma 2:22 m.fl. ”Sjöbo väst”, 2024-04-02, Sjöbo kommun , 544.4 kB.
Bilaga 12. Lukt- och skyddsområdesutredning Sjöbo avloppsreningsverk 2023-03-08, reviderad 2023-11-21, WSP , 1 MB.
bilaga 12.1: Adms , 51.7 kB.
bilaga 12.2: Meteorologiskt typå , 59.7 kB.r
bilaga 12.3: Rapport Luktprov Sjöb , 3.9 MB.o
bilaga 12.4: Kombinationer av åtgärder , 294.8 kB.
Bilaga 13. PM lokalisering och skyddsavstånd, Sjöbo ARV, Rev B 240130, WSP , 547.2 kB.
Bilaga 13.1. Översikt genomgång av tillståndsprocesser , 21.9 kB.
Bilaga 14. Strukturutredning 2022 , 4.2 MB.

Samrådet är nu avslutat

Samrådet hölls till och med den 31 maj. Samråd innebär att kommunen samlar in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget och överväger sedan dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet. Under samrådet har den som är berörd möjlighet att yttra sig över planförslaget. Den som inte senast under granskningstiden har framfört synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslut om antagande.

Nästa steg

Nästa steg i planprocessen är granskning. Kommunen arbetar nu med att ta fram granskningshandlingar och förslaget bedöms skickas ut för granskning under vintern 2024.

Planprocessen

Detaljplaneförslaget tas fram med utökat förfarande. Förslaget är förenligt med gällande översiktplan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 juli 2024