Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Alla ärenden som ska beslutas i kommunfullmäktige bereds av kommunstyrelsen.

Leder och samordnar

Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter.

Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs och följs upp.

Kommunstyrelsen gör varje år ett förslag till budget. I kommunstyrelsens uppgifter ingår också att ansvara för personalpolitik, kommunikation, näringslivspolitik, strategiskt folkhälsoarbete, översiktlig planering, allmänkultur och turismfrågor.

Kommunstyrelsens sammanträden är inte offentliga.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Arbetsutskottet bereder kommunstyrelsens ärenden och beslutar enligt delegation i vissa, till exempel serveringstillstånd enligt alkohollagen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 december 2022