Samarbeten över kommungränserna

Kommunalförbund

Kommuner och landsting kan bilda kommunalförbund och lämna över vården av kommunala angelägenheter till dessa.

Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund, SÖRF, svarar för räddningstjänsten i Sjöbo, Skurups, Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommuner.

SÖRFs hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övriga samarbetsorgan

Utöver gemensamma nämnder, kommunalförbund och bolag kan kommuner samverka i andra former.

Sydöstra Skånes Samarbetskommitté, SÖSK, är ett samverkansorgan mellan kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad. SÖSKs roll är att vara samordnande, rådgivande och rekommenderande i vissa gemensamma frågor, till exempel infrastruktur.

SÖSKs hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Romeleås- och sjölandskapskommittén, RÅSK, har bildats av kommunerna Lund, Malmö, Sjöbo, Skurup, Svedala, Trelleborg och Ystad samt Region Skåne.

Råsks hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kävlingeåns Vattenråd är en frivillg sammanslutning av kommuner, representanter för de areella näringarna, vattenavledningsföretag och övriga, som är beroende av eller engagerade i vård och nyttjande av vattenförekomsterna inom verksamhetsområdet.

Kävlingeåns vattenråds hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sydöstra Skånes samordningsförbund har till uppgift att inom kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan försäkringskassa, arbetsförmedling, region och kommun i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning.

Sydöstra Skånes samordningsförbunds hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Aktuella projekt

Målet med Innovationscenter för landsbygden är att öka innovationskraften och därmed tillväxten bland landsbygdsföretag (det vill säga företag på landsbygden inom alla branscher), att identifiera och lyfta fram "dolda" resurser på landsbygden och koppla behoven med redan existerande resurser och kompetenser inom Skånes innovationssystem.

Projektägare: Sjöbo kommun
Projektperiod: juli 2016 – juni 2019
(EU-)fond: LEADER Sydöstra Skåne

Kontaktperson: Projektledare, Helena Kurki, e-post: helena.kurki@sjobo.se, telefon: 0705-93 02 43

Innovationscenter för landsbygdens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Syftet med projektet är att mobilisera hästnäringen i Sydöstra Skåne – att inventera, sammanföra, samverka och gemensamt prova nya metoder för affärsutveckling, paketering, marknadsföring och försäljning av "Hållbar hästturism Sydöstra Skåne".

Det långsiktiga målet är att projektet ska medverka till att sydöstra Skåne blir en "Hästdestination" och att projektet både leder till nya hästföretag och nyskapade arbetstillfällen hos medverkande projektdeltagare.

Projektägare: Sjöbo kommun
Projektperiod: mars 2017 – december 2018
(EU-)fond: LEADER Sydöstra Skåne

Kontaktpersoner: Projektledare, Cecilia Henrikson, e-post: cecilia.henrikson@sjobo.se
Affärsutvecklare, Pernilla Colhag, e-post: pernilla.colhag@sjobo.se

Tillväxt hästturism i sydöstra Skåne:s hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Syftet med projektet, som är en förstudie, är att skapa förutsättningar för att kunna bedriva ett kraftfullt, effektivt och målinriktat arbete mot invasiva främmande arter i samverkan mellan kommunerna i sydöstra Skåne.

De samarbetande kommunerna i projektet är Ystad, Tomelilla, Simrishamn och Sjöbo och förstudien finansieras genom medel från EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling, via LEADER sydöstra Skåne.

Mer information om projektet finns på Leaders hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 december 2018
Sidan publicerad av: Johanna Svedin