Samarbeten över kommungränserna

Samarbetsorgan

I storstäder utvecklas innovationer ofta i samarbete med kunder, leverantörer, partners eller konkurrenter med högskolor och andra stödfunktioner från samhället vid sin sida. För att entreprenörer som bor och verkar på landsbygden ska ha samma möjligheter satsar Simrishamns kommun, Sjöbo kommun, Tomelilla kommun och Ystad kommun på Innovationscenter för landsbygden. Vår satsning ger företag på landsbygden egen växtkraft.

Kontaktperson: Verksamhetsledare, Helena Kurki, e-post: helena.kurki@sjobo.se, telefon: 0705-93 02 43

Innovationscenter för landsbygdens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sydöstra Skånes Samarbetskommitté, SÖSK, är ett samverkansorgan mellan kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad. SÖSKs roll är att vara samordnande, rådgivande och rekommenderande i vissa gemensamma frågor, till exempel infrastruktur.

Romeleås- och sjölandskapskommittén, RÅSK, har bildats av kommunerna Lund, Malmö, Sjöbo, Skurup, Svedala, Trelleborg och Ystad samt Region Skåne.

Råsks hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kävlingeåns Vattenråd är en frivillig sammanslutning av kommuner, representanter för de areella näringarna, vattenavledningsföretag och övriga, som är beroende av eller engagerade i vård och nyttjande av vattenförekomsterna inom verksamhetsområdet.

Kävlingeåns vattenråds hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Aktuella projekt

Hållbar ekonomisk utveckling på landsbygden är ett Leader-finansierat projekt som arbetar för att stärka innovationskraft och tillväxt på landsbygden. Vårt långsiktiga mål är att skapa en levande landsbygd och att göra det med näringslivet som lokomotiv. Vi tar fram och testar nya modeller och arbetssätt för att stimulera landsbygdens innovations- och utvecklingskraft.

Det är också vårt syfte att bidra till en förändrad uppfattning om landsbygdens utmaningar och potential, detta genom utmana gängse normer för vad staden står för – det urbana, och det som landsbygden traditionellt står för – det rurala.

Kontaktperson:
Helena Kurki, telefon: 0705-930243
E-post: Helena.kurki@sjobo.se
Innovationscenters hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Projektet Mer tennis i Färs Härad är ett samarbete mellan Sjöbo kommun och Ystad tennisklubb för de allra yngsta upp till de äldsta. Mer tennis i Färs Härad bjuder in till summer camp på tennisbanorna i Sjöbo, Lövestad och Vollsjö för alla åldrar och nivåer under 2020.

Mer tennis i Färs Härad:s hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Syftet med projektet är att mobilisera hästnäringen i Sydöstra Skåne – att inventera, sammanföra, samverka och gemensamt prova nya metoder för affärsutveckling, paketering, marknadsföring och försäljning av "Hållbar hästturism Sydöstra Skåne".

Det långsiktiga målet är att projektet ska medverka till att sydöstra Skåne blir en "Hästdestination" och att projektet både leder till nya hästföretag och nyskapade arbetstillfällen hos medverkande projektdeltagare.

Projektägare: Sjöbo kommun
Projektperiod: mars 2017 – december 2018, förlängd finansiering 2019-2020
(EU-)fond: LEADER Sydöstra Skåne

Kontaktpersoner: Projektledare, Cecilia Henrikson, e-post: cecilia.henrikson@sjobo.se
Affärsutvecklare, Pernilla Colhag, e-post: pernilla.colhag@sjobo.se

Tillväxt hästturism i sydöstra Skåne:s hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Syftet med projektet, som är en förstudie, är att skapa förutsättningar för att kunna bedriva ett kraftfullt, effektivt och målinriktat arbete mot invasiva främmande arter i samverkan mellan kommunerna i sydöstra Skåne.

De samarbetande kommunerna i projektet är Ystad, Tomelilla, Simrishamn och Sjöbo och förstudien finansieras genom medel från EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling, via LEADER sydöstra Skåne.

Mer information om projektet finns på Leaders hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Syftet med förstudien är att utreda hur kollektivtrafiken på landsbygden kan bli bättre och mer intressant för medborgarna. En lösning som kommer att undersökas är möjligheten att ha självkörande bussar som matartrafik till och från de större buss- och tågstationerna men det kan finnas flera andra idéer som är intressanta att arbeta vidare med och testa i form av pilotprojekt.

Projektägare: Sjöbo kommun

Projektperiod: oktober 2018-juni 2019

(EU-)fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden (400 000 kr) Sjöbo kommun (300 000 kr), Tomelilla kommun (100 000 kr)

Samverkanspartners: Sjöbo kommun, Tomelilla kommun, Skånetrafiken, Region Skåne Regional Utveckling, K2 (Nationellt centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik i Lund)

Mer information om förstudien kommer löpande på denna sidan.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Sjöbo kommun och Tomelilla kommun

I projektet DigiLitt.kom arbetar nio sydsvenska kommuner med att höja den digitala kompetensen hos medarbetare inom vård- och omsorgssektorn. De nio kommunerna har skilda målgrupper som projektdeltagare men samtliga kommuner utgår från samma mål och syfte med projektet.

I Sjöbo kommun är projektdeltagarna medarbetare på ett LSS-boende, i en nattpatrull och i ett särskilt boende för äldre.

Läs mer om projektet på DigiLitts hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Enligt EU:s vattendirektiv måste alla vattendrag nå god status senast 2027. Därför har Sjöbo kommun, efter beslut i samhällsbyggnadsnämnden, gått med i projektet Österlens sköna vattendrag.

Lederprojektets mål är att förbättra och förstärka arbetet kring vattenfrågor i sydöstra Skåne. Projektet som helhet ska leda till att större konkreta åtgärder kan genomföras i regionen för att återfå vattenmiljöerna till god ekologisk status. En del av projektet är att synliggöra pågående och avslutade vattenvårdsprojekt.

Läs med på Leaders hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Fokus Vombsjön är ett samarbetsprojekt mellan Kävlingeåns vattenråd och Sydvatten och syftar till att föra samman aktörer i området kring Vombsjön för att tillsammans arbeta för en bättre vattenkvalitet i sjön.

Projektets arbetsgrupp består av representanter från:

Lunds kommun
Eslövs kommun
Sjöbo kommun
LRF
Markägare
Yrkesfisket
Sportfisket
Sydvatten
Kävlingeåns vattenråd
Länsstyrelsen (adjungerad)

Läs mer på Fokus Vombsjöns hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Många kommuner står inför en gemensam utmaning när det gäller behovet av att kunna arkivera den stora mängd digital information som alstras i IT-system och andra digitala miljöer. Därför har 14 kommuner i Skåne ingått ett avtal med målsättningen att införa ett gemensamt e-arkiv med tillhörande organisation. Lunds kommun är värdkommun och ska på sikt kunna hjälpa övriga kommuner med arkiveringstjänster.

När ett e-arkiv väl är på plats kommer det innebära en mängd fördelar för de ingående kommunerna:

  • Det kommer hjälpa kommunerna hantera den stora mängd digital information som skapas i de olika verksamheterna.
  • Det möjliggör kostnadsbesparingar genom att informationen i gamla avställda system flyttas över till e-arkivet så att de helt kan tas ur drift.
  • Kommunernas verksamhetssystem kommer få bättre kontroll på sin data eftersom de slipper lagra gammal inaktuell data i sina databaser.
  • Medborgarna kommer på sikt komma åt allmänna handlingar på ett mycket enklare sätt än idag.

Projektet i korthet:

Vad: Kommungemensamt e-arkiv
Vem: 14 skånska kommuner
När: I drift sommaren 2020
Hur: Projektform
Varför: Värde för medborgare och kommuner

Läs mer om projektet SkånEarkiv på Lunds kommuns hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunalförbund

Kommuner och landsting kan bilda kommunalförbund och lämna över vården av kommunala angelägenheter till dessa.

Sydöstra Skånes samordningsförbund har till uppgift att inom kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan försäkringskassa, arbetsförmedling, region och kommun i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning.

Sydöstra Skånes samordningsförbunds hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund, SÖRF, svarar för räddningstjänsten i Sjöbo, Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommuner.

SÖRFs hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 oktober 2020
Sidan publicerad av: Johanna Svedin
Kommun och politik