Samarbeten över kommungränserna

Samarbetsorgan

I storstäder utvecklas innovationer ofta i samarbete med kunder, leverantörer, partners eller konkurrenter med högskolor och andra stödfunktioner från samhället vid sin sida. För att entreprenörer som bor och verkar på landsbygden ska ha samma möjligheter satsar Simrishamns kommun, Sjöbo kommun, Tomelilla kommun och Ystad kommun på Innovationscenter för landsbygden. Vår satsning ger företag på landsbygden egen växtkraft.

Kontakt

Verksamhetsledare, Helena Kurki
E-post Helena Kurki
Telefon 0705-93 02 43

Innovationscenter för landsbygden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sydöstra Skånes Samarbetskommitté, SÖSK, är ett samverkansorgan mellan kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad. SÖSK:s roll är att vara samordnande, rådgivande och rekommenderande i vissa gemensamma frågor, till exempel infrastruktur.

Information, planer, rapporter och protokoll finns hos Ystads kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Romeleås- och sjölandskapskommittén, RÅSK, har bildats av kommunerna Lund, Malmö, Sjöbo, Skurup, Svedala, Trelleborg och Ystad samt Region Skåne.

Råsk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kävlingeåns Vattenråd är en frivillig sammanslutning av kommuner, representanter för de areella näringarna, vattenavledningsföretag och övriga, som är beroende av eller engagerade i vård och nyttjande av vattenförekomsterna inom verksamhetsområdet.

Kävlingeåns vattenråd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuella projekt

Hållbar ekonomisk utveckling på landsbygden är ett Leader-finansierat projekt som arbetar för att stärka innovationskraft och tillväxt på landsbygden. Vårt långsiktiga mål är att skapa en levande landsbygd och att göra det med näringslivet som lokomotiv. Vi tar fram och testar nya modeller och arbetssätt för att stimulera landsbygdens innovations- och utvecklingskraft.

Det är också vårt syfte att bidra till en förändrad uppfattning om landsbygdens utmaningar och potential, detta genom utmana gängse normer för vad staden står för – det urbana, och det som landsbygden traditionellt står för – det rurala.

Kontaktperson:
Helena Kurki, telefon: 0705-930243
E-post: Helena.kurki@sjobo.se
Innovationscenters hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Syftet med projektet, som är en förstudie, är att skapa förutsättningar för att kunna bedriva ett kraftfullt, effektivt och målinriktat arbete mot invasiva främmande arter i samverkan mellan kommunerna i sydöstra Skåne.

De samarbetande kommunerna i projektet är Ystad, Tomelilla, Simrishamn och Sjöbo och förstudien finansieras genom medel från EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling, via LEADER sydöstra Skåne.

Mer information om projektet finns på Leaders hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fokus Vombsjön är ett samarbetsprojekt mellan Kävlingeåns vattenråd och Sydvatten och syftar till att föra samman aktörer i området kring Vombsjön för att tillsammans arbeta för en bättre vattenkvalitet i sjön.

Projektets arbetsgrupp består av representanter från:

Lunds kommun
Eslövs kommun
Sjöbo kommun
LRF
Markägare
Yrkesfisket
Sportfisket
Sydvatten
Kävlingeåns vattenråd
Länsstyrelsen (adjungerad)

Läs mer på Fokus Vombsjöns hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Många kommuner står inför en gemensam utmaning när det gäller behovet av att kunna arkivera den stora mängd digital information som alstras i IT-system och andra digitala miljöer. Därför har 14 kommuner i Skåne ingått ett avtal med målsättningen att införa ett gemensamt e-arkiv med tillhörande organisation. Lunds kommun är värdkommun och ska på sikt kunna hjälpa övriga kommuner med arkiveringstjänster.

När ett e-arkiv väl är på plats kommer det innebära en mängd fördelar för de ingående kommunerna:

  • Det kommer hjälpa kommunerna hantera den stora mängd digital information som skapas i de olika verksamheterna.
  • Det möjliggör kostnadsbesparingar genom att informationen i gamla avställda system flyttas över till e-arkivet så att de helt kan tas ur drift.
  • Kommunernas verksamhetssystem kommer få bättre kontroll på sin data eftersom de slipper lagra gammal inaktuell data i sina databaser.
  • Medborgarna kommer på sikt komma åt allmänna handlingar på ett mycket enklare sätt än idag.

Projektet i korthet:

Vad: Kommungemensamt e-arkiv
Vem: 14 skånska kommuner
Hur: Projektform
Varför: Värde för medborgare och kommuner

Kommunalförbund

Kommuner och landsting kan bilda kommunalförbund och lämna över vården av kommunala angelägenheter till dessa.

Sydöstra Skånes samordningsförbund har till uppgift att inom kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan försäkringskassa, arbetsförmedling, region och kommun i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning.

Sydöstra Skånes samordningsförbunds hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund, SÖRF, svarar för räddningstjänsten i Sjöbo, Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommuner.

SÖRFs hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 april 2023