Förvaltningar

Kommunens verksamhet är organiserad i fem förvaltningar. Här arbetar tjänstepersoner med att förverkliga det som politikerna bestämmer.

Läs mer om vad varje förvaltning gör.

Familjeförvaltningen utvecklar verksamheten i enlighet med de riktlinjer som beslutas av Familjenämnden.

Förvaltningens tjänstepersoner arbetar med frågor som rör det offentliga skolväsendet, socialtjänst, bibliotek, barn- och ungdomskultur, tillsyn enligt alkohollagen samt flyktingmottagning.

Kommunledningsförvaltningen är kommunstyrelsens förvaltning.

Inom förvaltningen finns:

  • HR-avdelning
  • Ekonomiavdelning
  • Kansliavdelning. Inom kansliavdelningen finns upphandlingsenhet, IT-enhet och Kontakcenter.
  • Tillväxtavdelningen

Förvaltningen har lokaler i Kommunhuset i Sjöbo. Förvaltningen hanteras allt från kommunens växel, inköpssamordning, folkhälsofrågor, näringslivsfrågor, information/kommunikation/webb, kommunens totala ekonomi, personal- och lönefrågor för alla anställda och mycket mer.

Stadsbyggnadsförvaltningen har planfrågor, hållbarhetsfrågor, byggnadsantikvariska frågor, naturvårds- och strategiska miljöfrågor, GIS-utveckling, tomtförsäljning samt genomförandet av kommunens åtaganden och ansvar enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, tobakslagen, alkohollagen, lag om handel med vissa receptfria läkemedel och plan- och bygglagen som sina arbetsområden.

Förvaltningen har till uppgift att vara aktivt drivande i utformningen av platser som vänder sig till allmänheten. Stadsbyggnadsförvaltningen är uppdelad i tre enheter; strategi-, bygglov- respektive miljöenheten.

I strategienhetens uppgifter ingår att enligt kommunstyrelsens direktiv hålla kommunens översiktsplan aktuell, samt att ta fram detaljplaner för olika behov.

Bygglovenheten verkställer enligt samhällsbyggnadsnämndens beslut tillsyn enligt plan- och bygglagen, vilket omfattar både myndighetsutövning (t.ex. lovprövning, förelägganden och efterlevnad av lagar och regler) och förebyggande arbete i form av rådgivning, information och uppföljning.

Naturvårds- och det strategiska miljöarbetet bedrivs av strategienheten genom utveckling av planeringsunderlag för gröna strukturer, naturvårdsområden och lokala miljömål. Miljöenheten är delaktig i framförallt det strategiska miljöarbetet, men även i arbetet med översikts- och detaljplaner.

Miljöenheten verkställer enligt samhällsbyggnadsnämndens beslut tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, tobakslagen, alkohollagen och lag om handel med vissa receptfria läkemedel , vilket omfattar både myndighetsutövning (t.ex. tillståndsprövning, förelägganden och efterlevnad av lagar och regler) och förebyggande arbete i form av rådgivning, information och uppföljning.

Förvaltningens tjänstepersoner arbetar i en filial till kommunhuset på Ommavägen 30 på Sandbäcks industriområde.

Tekniska förvaltningens huvudsakliga uppgifter under tekniska nämndens ansvarsområde är att, på nämndens uppdrag, ge medborgare och övriga förvaltningar service inom områdena allmänna vattentjänster, avfallshantering, gator, trafiksäkerhet, parker och grönområde, fritidsanläggningar och verksamhetsvaktmästeri.

Genom god planering ska kommunens anläggningskapital, bestående av fastigheter, parker, lekplatser, gator, VA-ledningar och andra tekniska anläggningar, vidmakthållas.

Förvaltningens tjänstepersoner arbetar i en filial till kommunhuset på Ommavägen 30 på västra industriområdet. Förvaltningschef är Jesper Andersson.

Vård- och omsorgsförvaltningen utvecklar verksamheten i enlighet med de riktlinjer som beslutas av Vård- och omsorgsnämnden.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 november 2020
Sidan publicerad av: Samir Hassan
Kommun och politik