Nämnder

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter. Varje nämnd ansvarar för ett visst område. Alla frågor som kommer till fullmäktige förbereds i någon av nämnderna. I mindre frågor kan nämnderna besluta direkt.

Nämnder i Sjöbo kommun

Skola

Nämndens uppgifter omfattar elevvård, grundskola, förskola, skolbarnsomsorg, grundsärskola, kommunal vuxenutbildning, särvux, undervisning i svenska för invandrare, att samverkan sker med Sydskånska gymnasieförbundet i pedagogiska frågor samt att kostnadsfri skolskjuts anordnas för kommunens elever i grundskola och särskola.

Kultur

Familjenämnden ansvarar även för kommunens biblioteksverksamhet, kulturverksamhet för barn, lovverksamhet, fritidsgårdsverksamhet och kulturskola.

Socialtjänst

Familjenämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad gäller individ- och familjeomsorg, samt ansvarar för kommunens tillsyn enligt alkohollagen med undantag av tillsyn av folkölsförsäljning.

Flyktingmottagande

Familjenämnden ansvarar även för det kommunala flyktingmottagandet.

Familjenämnden har också huvudansvaret för Sjöbo kommuns kontakter med Sydöstra Skånes samordningsförbund.

Familjenämnden

Rickard Sjöholm (M), ordförande
Greger Sandell (M), förste vice ordförande
Jozefine Nybom (SD), andre vice ordförande
Magnus Hammarskjöld (SD)
Jörgen Carlsson (S)
Mattias Wallin (SD)
Camilla Windh (S)
Ingrid Dahlström Nilsson (KD)
Karin Olsson (C)

Tekniska nämnden ansvarar för frågor om allmän platsmark, trafikens infrastruktur, väghållning, torghandel, avfallshantering, allmänna vattentjänster och kommunens markreserv.

Nämnden utför inom sitt verksamhetsområde uppdrag åt kommunens nämnder och bolag, bland annat genom att tillhandahålla tjänster för drift och underhåll av lokaler och anläggningar, i vilka övriga nämnder bedriver verksamhet.

Nämnden är huvudman för, och ansvarar för drift och skötsel av, kommunägda natur- och skogsområden utanför detaljplanerat område.

Nämnden förvaltar kommunens idrotts- och fritidsanläggningar som ägs av den juridiska personen Sjöbo kommun, anordnar Sjöbo marknader och fördelar stöd till föreningar inom de riktlinjer kommunfullmäktige fastställt.

Tekniska nämnden har ett arbetsutskott som bereder ärenden till nämnden och beslutar i vissa frågor.

Tekniska nämnden

Cornelis Hermus (M), ordförande
Bo Jersling (S), förste vice ordförande
Lars Norrman (SD), andre vice ordförande
Fredrik Hellwig (KD)
Thomas Persson (M)
Lars Norrman (SD)
Mats Pålsson (SD)
Daniel Espenkrona (L)
Monica Rörstam (SD)
Lars Lundgren (C)

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för översiktlig planering, hållbarhets- och naturvårdsfrågor, detaljplaner, bygglovsärenden, tillsyn över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen, geografiskt informationssystem och kartverksamhet.

Nämnden fullgör dessutom kommunens uppgifter enligt miljöbalken, kemikalielagstiftningen, livsmedelskontrollen, smittskyddslagen, strålskyddslagen, lagen om särskilda bestämmelser om gaturenhållning- och skyltning, lagen om sprängämnesprekursorer, lagstiftningen om animaliska biprodukter och framställda produkter, tobakslagen och alkohollagen (folköl) och lagen om receptfria läkemedel samt lagen om internationella hot mot hälsan.

Samhällsbyggnadsnämnden har ett arbetsutskott som bereder ärenden till samhällsbyggnadsnämnden och beslutar i vissa frågor.

Samhällsbyggnadsnämnden

Michael Smedberg (M), ordförande
Jörgen Ny (C), förste vice ordförande
Leif Jönsson (SD), andre vice ordförande
Joakim Westesson (KD)
Richard Sjöholm (M)
Bengt Mårtensson (SD)
Sonya Jonasson (S)
Camilla Windh (S)
Lena Söderberg (SD)

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende, korttidsplatser, dagcentraler, dagverksamheter, rehab, psykiatri, bostadsanpassning och LSS-verksamhet.

Vård- och omsorgsnämnden

Roland Wiking (S), ordförande
Berit Lundström (M), förste vice ordförande
Staffan Olénskjöld (SD), andre vice ordförande
Katarina Ståhlberg (KD)
Lena Blennow Anderson (M)
Helena Vasiljev (SD)
Lena Sjögren (S)
Göran Malmström (SD)
Ingrid Sandelin (L)

Valnämnden är ansvarig för att förbereda och genomföra val på lokal nivå. En valnämnd måste enligt lagen finnas i varje kommun.

Valnämnden beslutar bland annat om vilka vallokaler som ska användas, utser röstmottagare, beslutar hur förtidsrösterna ska hanteras samt genomför den preliminära röstsammanräkningen.

 

Valnämnden

Cecilia Olsson Carlsson (S), ordförande
Cecilia Rosenqvist Perry (M), vice ordförande
Bengt-Ola Rydberg (KD)
Bror Ahlin (M)
Bengt Mårtensson (SD)
Mats Anvin (V)
Mats Persson (S)

Mötena är inte öppna för allmänheten

Nämndernas sammanträden är inte offentliga. Däremot finns handlingarna tillgängliga på vår hemsida samt på respektive förvaltning.

Sjöbo kommun och gemensamma nämnder

Tomelilla, Sjöbo och Ystad har en gemensam överförmyndarnämnd med Tomelilla kommun som värdkommun.
Information om överförmyndarnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, med Kristianstads kommun som värdkommun.
Protokoll Östra Skånes hjälpmedelsnämnd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 mars 2024