Lokala råd och forum

Våra kommunala verksamheter samverkar med andra organisationer i kommunen. Här hittar du information om råd och forum där vi samverkar.

Brottsförebyggande rådet i Sjöbo arbetar i samverkan med myndigheter, organisationer, föreningar och kommunala förvaltningar. Rådets huvuduppgift är att arbeta förebyggande. Arbetet ska därför främst inriktas mot information, utbildning och en aktiv projektorganisation.

Brottsförebyggande rådet i Sjöbo ansvarar för att arbetet sker samordnat och i enlighet med fastställd målbeskrivning.

Målbeskrivning:
Sjöbo kommun ska upplevas som en trygg kommun att vistas i. Vi ska arbeta för att:

 • Minska skadegörelsen
 • Minska bilinbrotten
 • Minska narkotikainnehav

Brottsförebyggande rådet har funnits sedan 2003. Bakgrunden till beslutet var det brottsförebyggande program som regeringen antagit - "Allas vårt ansvar". En utgångspunkt i programmet var att det ska finnas en bred insats mot brottsligheten. Det behövs förebyggande insatser inom alla samhällsområden.  

Näringslivsrådet träffas två gånger om året.

Sjöbo kommun har i samarbete med näringslivsrådet tagit fram en näringslivsstrategi.
Sjöbo kommun näringslivsstrategi 2019-2022 , 210.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Representanter från näringslivet

Jörgen Bengtsson, de gröna näringarna, Ludvig & Co i Sjöbo

Carl-Magnus Bergenstierna,  tillverkningsindustri, Nordvalls Etikett

René Egeriis, besöksnäringen, Äventyrscampen Sövde

Håkan Fröjd, livsmedelsindustri, Source Food, samt Företagarna Sjöbo

Petra Gustavsson, fastighetsmäklarbranschen, Husman Hagberg Sjöbo

Carina Jönsson, ordförande Näringslivsrådet, KvinNet och CJ Consulting

Robert Sandberg, handel, ordförande Sjöbo handelsklubb

Rickard Wollberg, byggbranschen, NBI Bygg

Representanter från kommunen

Kommunstyrelsens ordförande: Magnus Weberg

Kommundirektör: Karina Hansson

Arbetsmarknadsenheten: Johan Tykesson, utvecklingsstrateg

Skola och utbildning: Oliver Boij, skolchef

Stadsbyggnadsförvaltningen: Linnéa Elamzon, enhetschef

Tillväxtavdelningen: Kamilla Danielsson, tillväxtchef

Sjöbo kommun har en policy för att stärka barns rättigheter och möjligheter. Målet med en övergripande policy för Sjöbo kommun är att:

 • kunskapen om barnkonventionen och barnets rättigheter ökar bland politiker, tjänstepersoner och kommuninvånare
 • barns inflytande och delaktighet ökar i frågor som berör dem
 • arbetet utförs tvärsektoriellt i alla verksamheter i kommunen.

Sjöbo kommun har i dagsläget sju utbildade barnrättstrateger på olika förvaltningar. En kartläggning i kommunens förvaltningar görs för att se på vilket sätt de arbetar med frågan idag och hur de kan utveckla arbetet.
Sjöbokommuns policy för att stärka barns rättigheter och möjligheter , 155.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Fakta om barnkonventionen
FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Den är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar.

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet men det finns fyra grundläggande och vägledande principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn:

 • Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
 • Artikel 3: Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ.
 • Artikel 6: Varje barn har rätt till liv, att överleva och att utvecklas.
 • Artikel 12: Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som rör det. Barnets åsikt ska tillmätas betydelse i förhållande till ålder och mognad. Barnet ska ha möjlighet att höras antingen direkt eller genom en företrädare.

Ungdomsrådet finns för dig som är mellan 12 och 20 år och bor i Sjöbo kommun. Rådet träffas ungefär en gång per månad under läsåret på skoltid, dessutom anordnas ett internat en gång per år.

I ungdomsrådet tas frågor upp som rör både skola, fritid och andra områden som påverkar ungdomar. Representanterna i ungdomsrådet får träffa politiker och tjänstemän i kommunen för att föra fram sina åsikter.

Ungdomsrådet är en remissinstans för kommunens nämnder i de frågor som berör unga. Frågor som Ungdomsrådet fört fram och kunnat påverka är bland annat mobil ungdomsmottagning i Sjöbo. Ungdomsrådet har dessutom bland annat varit med och tyckt till under planering och byggnation av simhallen och aktivitetsparken.

Följ oss gärna på Facebook/Ungdomsrådet Sjöbo kommun! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ungdomsrådets reglement , 183.6 kB.

Vill du också vara med och påverka?
Hör av dig till oss!
E-post ungdomsrådet

I det kommunala pensionärsrådet diskuteras frågor som rör pensionärernas situation i kommunen.
Kommunala pensionärsrådet är betydelsefullt för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärsorganisationerna.

Vid fyra tillfällen under året, i mars, juni, september och december, träffas representanter för pensionärsorganisationerna och kommunen.

Följande pensionärsorganisationer är representerade:

 • Clubb 69 Vollsjö
 • Klubb 69 Sjöbo
 • PRO Blentarp
 • PRO Lövestad
 • PRO samorganisation
 • PRO Sjöbo
 • PRO Vollsjö
 • SPF samorganisation
 • SPF Storken
 • Svenska Kommunal pensionärernas förbund Avd. 46
 • Östra Färs Pensionärsförening

Kommunens företrädare är politiker från Vård- och omsorgsnämnden.

Vill du ha mer information?
Kontakta Kicki Törnqvist, sekreterare i kommunala pensionärsrådet

Kommunala tillgänglighetsrådet ingår i vård- och omsorgsnämnden och är ett rådgivande organ.

Rådet tar del av frågor som berör samhällsplanering och serviceutbud vilket medverkar till att funktionsnedsättningsaspekterna beaktas i nämndernas verksamhetsplanering.

Till det kommunala tillgänglighetsrådet kan kommuninvånarna lämna förslag och synpunkter.
Kontakta Kicki Törnqvist, sekreterare i tillgänglighetsrådet

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 juli 2023