Skolråd, elevråd och föräldrasamverkan

Områdets tre förskolor, Trollakulls förskola, Bjärsjölagårds förskola och Trätofflans förskola samt Vollsjö skola har ett gemensamt förskole- och skolråd. Detta kallar vi för Piratenrådet.

Piratenråd – skolråd och förskoleråd

Vid varje möte deltar rektor tillika förskolechef, elevrepresentanter från elevrådet, personalrepresentanter från skola och förskola, elevstödsamordnare (som håller i elevrådet), representanter från föräldrarådet samt övriga föräldrar som är intresserade.

Vi träffas varje termin och en separat inbjudan går ut inför varje möte. Detta är ett öppet forum där alla föräldrar som är intresserade är välkomna.

Forum för samråd - så säger Skollagen

"13 § Vid varje förskole- och skolenhet ska det finnas ett eller flera forum för samråd med barnen, eleverna och de vårdnadshavare som avses i 12 §. Där ska sådana frågor behandlas som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen, eleverna och vårdnadshavarna.

Inom ramen för ett eller flera sådana forum som avses i första stycket ska barnen, eleverna och vårdnadshavarna informeras om förslag till beslut i sådana frågor som ska behandlas där och ges tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattas.
Rektorn och förskolechefen ansvarar för att det finns forum för samråd enligt första stycket och för att informations- och samrådsskyldigheten enligt andra stycket fullgörs." (Skollagen)


Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 april 2023