Detaljplan för Fritidsbacken

Utsnitt från illustrationskarta som visar planerad bebyggelse i området

Utsnitt från illustrationskarta som visar planerad bebyggelse i området

Ny detaljplan för fastigheterna Sjöbo 3:32 m.fl., Fritidsbacken, möjliggör för cirka 70 bostäder i form av radhus och marklägenheter i centrala Sjöbo.

Kort om detaljplanen

Detaljplanens syfte är att möjliggöra att området utvecklas till ett nytt bostadsområde för radhus/marklägenheter samt att planlägga befintlig bostadsbebyggelse och detaljhandel för befintlig markanvändning. Syftet är också att säkerställa lämplig omfattning, placering och utformning av bebyggelsen, säkerställa ytor för lekplats och mötesplatser, bevara befintliga träd och bevara den trädbevuxna slänten.

Samrådshandlingar

Plankarta , 796.3 kB.
Planbeskrivning , 3.5 MB.

Samrådet är nu avslutat

Samrådet hölls 28 maj till och med 25 juni 2024. Under samrådstiden samlar kommunen in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget och överväger sedan dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet. Under samrådet har den som är berörd möjlighet att yttra sig över planförslaget. Den som inte senast under granskningstiden har framfört synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslut om antagande.

Nästa steg

Nästa steg i planprocessen är granskning. Kommunen arbetar nu med att ta fram granskningshandlingar och förslaget bedöms skickas ut för granskning under vintern 2024.

Planprocessen

Eftersom detaljplanen inte är i enlighet med den gällande fördjupade översiktsplanen tas planen fram med utökat förfarande.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 juli 2024